Verktygsförsäkring

SVVF:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade Företagsförsäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt Allmänna avtalsbestämmelser SVAA.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare till försäkrad egendom.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden.

3. Vad som är försäkrat

Försäkrad egendom är material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används av den försäkrade vid dennes utförande av reparationer, installationer, montage och andra arbeten.

Försäkringen gäller för det lagliga intresse som består i att värdet av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorat.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller med den omfattning som anges i försäkringsbrevet.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Ersättning betalas inte för skada:

  • som består i förslitning, förbrukning, korrosion, rost, frätning, beläggning eller annat långsamt verkande fenomen som röta, mögel och åldrande
  • som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service och justering
  • som uppkommit under sådana omständigheter att den försäkrade eller dennes arbetsledning borde insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa
  • genom stöld, bedrägeri, förskingring eller annat liknande förmögenhetsbrott. Vid stöld eller annat tillgrepp gäller dock försäkringen om stöldtillfället kan preciseras och rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt.

6. Försäkringsbelopp

Ersättningen per skada begränsas till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

7. Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade skall handha egendomen med tillbörlig aktsamhet. Försäkrad egendom skall förvaras inlåst eller hållas under uppsikt.

Den försäkrade skall iaktta rimlig aktsamhet och med hänsyn till egendomens art och värde på ett tillfredsställande sätt skydda egendomen mot stöld.

Om underlåtelse att följa säkerhetsföreskrifterna företer orsakssamband med skadans uppkomst eller dess belopp kan ersättningen nedsättas eller avböjas.

8. Självrisk

Vid varje skada avgår den självrisk som anges i försäkringsbrevet.