Allmänna avtalsbestämmelser

SVAA:4

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Innehållsförteckning

 1. 1. Vem försäkringen gäller för
 2. 2. När försäkringen gäller
  1. 2.1 Försäkringstiden
  2. 2.2 Förnyelse av försäkringsavtalet
  3. 2.3 Uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet under försäkringstiden
   1. 2.3.1 Försäkringstagarens rätt till uppsägning
   2. 2.3.2 Försäkringsgivarens rätt till uppsägning
    1. 2.3.2.1 Dröjsmål med premiebetalning
    2. 2.3.2.2 Åsidosättande av förpliktelser och ändrade förhållanden
   3. 2.3.3 Ändring av försäkringsvillkoren
   4. 2.3.4 Borgenär med förmånsrätt
  4. 2.4 Premiebetalning och ansvar
   1. 2.4.1 Första premie
   2. 2.4.2 Förnyelsepremie
   3. 2.4.3 Tilläggspremie under försäkringstiden
   4. 2.4.4 Uppdelad premie
   5. 2.4.5 Autogiro
   6. 2.4.6 Efterkrav
   7. 2.4.7 Återbetalning av premie
   8. 2.4.8 Premieskatt, premieavgift och andra liknande kostnader
  5. 2.5 Upplysningsplikt och riskökning
   1. 2.5.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid försäkringens tecknande, ändring eller utvidgning under försäkringstiden eller vid förnyelse
   2. 2.5.2 Riskökning
   3. 2.5.3 Försäkringsförmedlare
   4. 2.5.4 Försäkringsgivarens underrättelseskyldighet vid ansvarsbegränsning
  6. 2.6 Oriktiga uppgifter i samband med skada
 3. 3. Vad försäkringen inte gäller för
  1. 3.1 Atomkärnprocess
  2. 3.2 Krig, upplopp och terrorhandling
  3. 3.3 Asbest, pcb och formaldehyd
  4. 3.4 Force majeure
  5. 3.5 Leverantörsåtagande
  6. 3.6 Framkallande av försäkringsfall
 4. 4. Säkerhetsföreskrifter och påföljder vid underlåtenhet att följa föreskrift
 5. 5. Skadevärderings- och skadeersättningsregler
  1. 5.1 Regressrätt
  2. 5.2 Återkrav
  3. 5.3 Dubbelförsäkring
  4. 5.4 Räddningsplikt
  5. 5.5 Skadeanmälan
  6. 5.6 Preskription
 6. 6. Allmän information
  1. 6.1 Personuppgifter
  2. 6.2 Skaderegistrering
  3. 6.3 Tvist
  4. 6.4 Lagstiftning
 7. 7. Definitioner

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 7 (Definitioner).

1. Vem försäkringen gäller för

Avtalsparter i detta försäkringsavtal är Ålands Försäkringar Ab och den försäkringstagare som anges i försäkringsbrevet. Vilka övriga som är försäkrade framgår av försäkringsvillkoren (allmänna och särskilda) eller av försäkringsbrevet.

2. När försäkringen gäller

2.1 Försäkringstiden

Försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås.

2.2 Förnyelse av försäkringsavtalet

Försäkringsavtalet förnyas automatiskt för ytterligare ett år, om försäkringstagaren inte är försenad med premiebetalningarna för föregående försäkringstid.

Om någon av parterna inte vill förnya försäkringsavtalet ska motparten meddelas detta senast 30 dagar före försäkringstidens slut.

Om högre premier eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen måste försäkringsgivaren meddela detta senast då premiefakturan sänds ut.

Försäkringstagaren har rätt att senast 14 dagar efter att meddelandet avsänts säga upp försäkringsavtalet. Försäkringsavtalet upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång eller, om försäkringsavtalet förnyats, med omedelbar verkan.

2.3 Uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet under försäkringstiden

2.3.1 Försäkringstagarens rätt till uppsägning

Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet om

 • försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) eller enligt försäkringsavtalet
 • försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Detta innebär inte att försäkringstagaren får säga upp försäkringsavtalet på grund av att denne tecknat eller avser att teckna försäkring i annat försäkringsbolag
 • försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden.

2.3.2 Försäkringsgivarens rätt till uppsägning

Ålands Försäkringar Ab har rätt till uppsägning av försäkringsavtalet i förtid enligt nedan.

2.3.2.1 Dröjsmål med premiebetalning

Vid dröjsmål med premiebetalning som inte är av ringa betydelse. Uppsägning ska sändas till försäkringstagaren och får verkan

 • 3 dagar efter den dag uppsägning avsändes vid första premie/nyteckning
 • 7 dagar efter den dag uppsägning avsändes vid senare premieperiod.
2.3.2.2 Åsidosättande av förpliktelser och ändrade förhållanden

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter den dag uppsägningen avsändes

 • om den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren
 • om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som försäkringsgivaren inte kan antas ha tagit i beräkning
 • om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar försäkrad egendom.

2.3.3 Ändring av försäkringsvillkoren

Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkoren med verkan 14 dagar efter den dag då meddelandet om ändringen avsändes om

 • den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren
 • ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som försäkringsgivaren inte kan antas ha tagit i beräkning.

2.3.4 Borgenär med förmånsrätt

Enligt 9 kap. 4 § försäkringsavtalslagen kan en ändring eller uppsägning av försäkringen få verkan mot sådan borgenär med förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt först en månad efter det att försäkringsgivaren har avsänt meddelande till borgenär som på förhand har anmält namn och adress till försäkringsgivaren.

2.4 Premiebetalning och ansvar

2.4.1 Första premie

Premien ska betalas inom 14 dagar efter det att försäkringsgivaren avsänt premiefaktura eller på annan senare dag som anges på fakturan. Försäkringsgivarens ansvar gäller då från avtalets begynnelsedag.

Betalas premien inte inom föreskriven tid är den försäkrade i dröjsmål med premiebetalningen och försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen.

Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp, inträder försäkringsgivarens ansvar först fr.o.m. dagen efter betalningen.

2.4.2 Förnyelsepremie

Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på det nya försäkringsavtalets begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter det att försäkringsgivaren skickat ut premiefaktura.

Betalas premien inte inom föreskriven tid är den försäkrade i dröjsmål med premiebetalningen och försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen.

Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp, inträder försäkringsgivarens ansvar först fr.o.m. dagen efter betalningen.

2.4.3 Tilläggspremie under försäkringstiden

Om tilläggspremie ska betalas under försäkringstiden gäller för tilläggspremien vad som sagts om första premien i punkt 2.4.1.

2.4.4 Uppdelad premie

Vid överenskommelse om att premie ska delas upp på fler betalningar under försäkringstiden såsom kvartals- eller halvårsbetalning, ska premien för varje period efter den första, betalas senast på periodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att försäkringsgivaren skickat ut premiefakturan. Den första premiebetalningen vid nyteckning ska betalas enligt punkt 2.4.1 Första premie.

Betalas premien inte inom föreskriven tid är den försäkrade i dröjsmål med premiebetalningen och försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen.

Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp, inträder försäkringsgivarens ansvar först fr.o.m. dagen efter betalningen.

2.4.5 Autogiro

Vid avtal om premiebetalning via autogiro gäller utöver bestämmelser i punkt 2.4.1 till och med punkt 2.4.3 även nedan angivna bestämmelser.

Sker betalning genom autogiro gäller att förfallet belopp ska finnas disponibelt på angivet konto senast kl. 00.01 på förfallodagen.

Finns inte premiebeloppet disponibelt på angivet konto på förfallodagen är den försäkrade i dröjsmål med premiebetalningen och försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp, inträder försäkringsgivarens ansvar först fr.o.m. dagen efter betalningen.

2.4.6 Efterkrav

Om försäkringsavtalet upphör på grund av obetald premie har försäkringsgivaren rätt till premie för tiden fram till upphörandedagen. Premien beräknas då enligt de regler som skulle ha gällt om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden.

2.4.7 Återbetalning av premie

Om försäkringsavtalet upphör att gälla betalar försäkringsgivaren tillbaka oförbrukad del av premien. Belopp lägre än 200 SEK återbetalas inte.

Har skada inträffat anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad.

2.4.8 Premieskatt, premieavgift och andra liknande kostnader

Avtalad premie innefattar inte skatter, avgifter och liknande kostnader som den försäkrade enligt lag är skyldig att betala med anledning av detta försäkringsavtal.

2.5 Upplysningsplikt och riskökning

2.5.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid försäkringens tecknande, ändring eller utvidgning under försäkringstiden eller vid förnyelse

Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades.

Försäkringstagaren är på försäkringsgivarens begäran skyldig att lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen ska meddelas, utvidgas eller förnyas.

Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar på försäkringsgivarens frågor.

Även utan förfrågan från försäkringsgivaren är försäkringstagaren skyldig att självmant lämna uppgift om sådana förhållanden som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen.

Under försäkringstiden ska försäkringstagaren på försäkringsgivarens begäran lämna upplysningar om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen.

Om försäkringstagaren inser att försäkringsgivaren tidigare fått felaktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är han skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt förfar svikligt eller i strid med tro och heder är försäkringsavtalet ogiltigt.

Om försäkringstagaren på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har eftersatt sin upplysningsplikt är försäkringsgivaren fri från ansvar om försäkringsgivaren inte skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts.

Om försäkringsgivaren skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra villkor, är försäkringsgivarens ansvar begränsat till vad som svara mot betald premie eller de villkor som egentligen skulle ha gällt.

Har försäkringsgivaren inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats ska ansvaret anpassas efter detta.

Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som eftersatt sin upplysningsplikt. Detta gäller inte borgenärer med förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt.

Försäkringsgivarens ansvar påverkas dock inte om försäkringsgivaren när upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnande av uppgifter var felaktiga eller ofullständiga eller om de felaktiga eller ofullständiga upplysningarna saknar betydelse för avtalets innehåll.

2.5.2 Riskökning

Har risken för skada ökat genom ändring av ett sådant förhållande som ligger till grund för försäkringen ska försäkringstagaren eller den försäkrade meddela detta till försäkringsgivaren.

Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att meddela försäkringsgivaren om ändringar som medför ökad risk för skada begränsas ansvaret på samma sätt som anges i punkt 2.5.1 ”Försäkringstagarens upplysningsplikt vid försäkringens tecknande, ändring eller utvidgning under försäkringstiden eller vid förnyelse”.

Om försäkringsgivaren kan visa att försäkringsgivaren inte skulle ha meddelat försäkring om riskökningen varit känd är försäkringsgivaren fri från ansvar.

2.5.3 Försäkringsförmedlare

Försäkring tecknad genom försäkringsförmedlares medverkan kräver fullmakt. Återkallas fullmakten helt eller delvis ska försäkringstagaren omgående meddela försäkringsgivaren detta.

Försäkringsförmedlaren har samma upplysningsplikt som försäkringstagaren om förhållanden som ligger till grund för försäkringen och försäkringsgivarens ansvar begränsas som om uppgifterna har lämnats från försäkringstagaren. Försäkringsförmedlaren övertar försäkringsgivarens informationsplikt gentemot försäkringstagaren i och med att försäkringsförmedlaren mottagit information från försäkringsgivaren.

2.5.4 Försäkringsgivarens underrättelseskyldighet vid ansvarsbegränsning

Om försäkringsgivaren får kännedom om ett förhållande som vid skada kan leda till ansvarsbegränsning i fråga om

 • upplysningsplikt och riskökning
 • skyldighet att inte framkalla skada
 • iakttagande av säkerhetsföreskrifter

ska försäkringsgivaren snarast, om försäkringsgivaren avser att göra ansvarsbegränsningen gällande, skriftligen underrätta den försäkrade om förhållandet.

2.6 Oriktiga uppgifter i samband med skada

Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av försäkringsgivaren efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalts till honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Ersättningsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som lämnat oriktiga uppgifter.

3. Vad försäkringen inte gäller för

3.1 Atomkärnprocess

Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess eller strålning från produkter innehållande radioaktivt material.

3.2 Krig, upplopp och terrorhandling

Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp, terrorhandling, sabotage eller åtgärd av maktahavare som obehörigen tagit makten.

3.3 Asbest, pcb och formaldehyd

Ersättning betalas inte för skada som orsakas av asbest, pcb (polyklorerade bifenyler) eller formaldehyd.

3.4 Force majeure

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på grund av

 • krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp eller terrorhandling
 • arbetsmarkandskonflikt
 • konfiskation eller nationalisering
 • rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.

Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

3.5 Leverantörsåtagande

Är leverantör, entreprenör eller annan enligt åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom betalar försäkringsgivaren inte kostnaden härför. Undantaget tillämpas inte om en leverantör, entreprenör eller annan inte kan fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan styrka detta.

Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för branschen gängse garanti vid försäljningen eller leverans.

3.6 Framkallande av försäkringsfall

Försäkringen gäller inte om den försäkrade har framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Har den försäkrade förvärrat följderna av en skada på sätt som sägs i föregående stycke är försäkringsgivaren fri från ansvar mot den försäkrade i den utsträckning förhållandet har påverkat skadan.

Ersättningsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som framkallat försäkringsfallet.

Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken företagsledningen eller arbetsledningen haft vetskap om eller borde ha haft vetskap om skaderisken.

Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda inom företaget eller på platsen.

4. Säkerhetsföreskrifter och påföljder vid underlåtenhet att följa föreskrift

Den försäkrade svarar gentemot Ålands Försäkringar Ab för att de föreskrifter som

 • anges i lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada
 • meddelas av tillverkare, leverantör av tjänst eller vara, besiktningsman eller motsvarande
 • anges i försäkringsbrevet och dessa allmänna villkor eller andra särskilda villkor

följs av

 • den försäkrades företagsledning
 • övriga anställda hos den försäkrade
 • entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade
 • annan som har att tillse att föreskriften följs.

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

Avdraget kan minskas eller helt tas bort om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts, om den som har tillsyn över att föreskriften följts inte kan lastas för att den åsidosatts eller om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller omständigheterna i övrigt.

5. Skadevärderings- och skadeersättningsregler

5.1 Regressrätt

I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

Om försäkringsgivarens skadeersättning avser försäkringstagarens ersättningskyldighet gentemot annan försäkrad eller hans åtagande att teckna försäkring (se ”Egendomsförsäkring, 1, Vem försäkringen gäller för” i den kombinerade företagsförsäkringen villkor SVKF) anses den skada som försäkringsgivaren betalat uppkommen enbart hos försäkringstagaren.

Vid regress tillämpas en mellan försäkringsbolagen träffad regressöverenskommelse (RÖ).

5.2 Återkrav

Har Ålands Försäkringar Ab betalat ersättning på felaktiga grunder som beror på försäkringstagaren eller annan försäkrad, är denne skyldig att genast återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta enligt tillämplig svensk räntelag från dagen för utbetalningen.

5.3 Dubbelförsäkring

Är det som omfattas av denna försäkring även försäkrat genom annan försäkring och det finns förbehåll i den om dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig försäkringsavtalslag.

För vissa fall av dubbelförsäkring tillämpas fördelning i enlighet med en mellan försäkringsbolagen träffad dubbelförsäkringsöverenskommelse (DÖ).

5.4 Räddningsplikt

Den försäkrade ska efter förmåga

 • avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
 • begränsa skada som redan inträffat
 • snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och oskadad egendom
 • bevara den rätt vi kan ha mot den som är ersättningsskyldig med anledning av skadan

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte fullgjort sin räddningsplikt enligt ovan och det medfört skada för oss, kan ersättningen minskas eller helt utebli. Detsamma gäller om den försäkrade åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa.

Om den försäkrade efter det att skada inträffat avstått från sin rätt till ersättning från den som är ersättningsskyldig med anledning av skadan, begränsas vår ersättningsskyldighet i motsvarande mån och redan utgiven ersättning ska återbetalas till oss.

Den försäkrade svarar gentemot oss för att räddningsplikten iakttas av

 • den försäkrades företagsledning
 • övriga anställda hos den försäkrade
 • entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade.

5.5 Skadeanmälan

Skada ska anmälas så snart som möjligt efter inträffad skada. Vid dröjsmål som medför skada för oss har vi rätt att göra ett skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats.

Skada måste dock alltid anmälas senast inom ett år från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Anmäls skada senare är vi fria från ansvar.

5.6 Preskription

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot försäkringsgivaren inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Vad som avses med när förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde framgår av respektive försäkrings avtal. Exempelvis vid sakförsäkring avses tidpunkten för skadehändelsen och vid ansvarsförsäkring tidpunkten för när skadeståndsanspråk framställs.

Försäkringsgivaren kan för att påskynda att slutlig uppgörelse träffas skriftligen förelägga den försäkrade att väcka talan mot försäkringsgivaren inom ett år från den dag den försäkrade fick del av föreläggandet.

Har den försäkrade framställt ersättningsanspråk till försäkringsgivaren i tid, har han alltid ett år på sig att väcka talan sedan försäkringsgivaren lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.

6. Allmän information

6.1 Personuppgifter

För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet inhämtar Ålands Försäkringar Ab personuppgifter.

Uppgifterna används också internt för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknadsanalyser och för att informera om bolagets tjänster. I samma syfte kan uppgifterna lämnas ut till bolag som försäkringsgivaren samarbetar med.

Om försäkringsgivaren har upplysningsskyldighet till myndighet, lämnar försäkringsgivaren ut de uppgifter som myndigheten begär. Den registrerade har rätt att begära information och rättelse av de personuppgifter som försäkringsgivaren har registrerat.

Enligt personuppgiftslagen är försäkringsgivaren personuppgiftsansvarig.

6.2 Skaderegistrering

Försäkringsgivaren har rätt att registrera skador i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Registret används endast i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är Sveriges Försäkringsförbund.

6.3 Tvist

Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska prövas av svensk domstol med tilllämpning av svensk lag.

Vid tvist om tolkning och tillämpning av skadevärderingsreglerna ska dock på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler för Försäkringstvister.

6.4 Lagstiftning

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Angående försäkringsförmedlare gäller i övrigt bestämmelserna i lag (2005:405) om försäkringsförmedlare samt förordning (2005:411) om försäkringsförmedlare.

7. Definitioner

Datainformation

Information som lagras på band, cd, dvd, diskett eller USB-minne.

Terrorhandling

En skadebringande brottslig handling riktad mot allmänheten – t.ex. en våldshandling eller en farlig spridning av biologiska eller kemiska substanser – som framstår att vara utförd i syfte att utöva inflytande på politiska, religiösa eller andra ideologiska organ eller att injaga skräck.