Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringarna kan kombineras med såväl den kombinerade företagsförsäkringen som fastighetsförsäkringen, och i de flesta fall kan man välja avvikande försäkringsbelopp och sänka premien genom att höja självrisken.

I försäkringsbrevet framgår den valda omfattningen.

Allriskförsäkring för entreprenadarbeten, befintlig egendom (ROT) och hjälpmedel.

Ersättning lämnas för skada på egendom som den försäkrade eller annan person för hans räkning omhändertagit samt för låsbyte i samband med nyckelförlust.

Täcker avbrottsskada i den försäkrade verksamheten till följd av arbetsoförmåga på grund av olycksfall, sjukdom eller dödsfall som inträffar under försäkringstiden och drabbar namngiven försäkrad person.

Ersättning betalas med ett på förhand fastställt belopp per dygn (dagersättning) efter karenstidens utgång och längst under ansvarstiden.

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på cistern och innehåll i cistern.

Försäkringen skyddar din affärsverksamhet om någon gör intrång i ert nätverk. Vi hjälper ditt företag vid både databrott och dataläckage.
Så här arbetar vi när ditt företag drabbas av en cyberattack.

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av den typ av uppdrag som anges i försäkringsbrevet.

Täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Täcker extrakostnader till följd av ersättningsgill sakskada eller tillträdesförbud till den försäkrade verksamheten på grund av avspärrning av polis eller räddningstjänst, eller avbrott i tillförseln av el med mera

Ersätter skadeståndsskyldighet avseende person-och sakskada för ren förmögenhetsskada som uppkommer inom den försäkrade verksamheten.
Försäkringen gäller inte för skada till följd av försening, garanti eller hävning, och inte heller för miljöskada eller kursförändring på aktier med mera.

Täcker ekonomisk skada till följd av dataintrång eller av anställd begånget förmögenhetsbrott såsom förskingring eller bedrägeri. Undantag gäller bland annat för utredningskostnader, förlust av goodwill och svinn. Försäkringen gäller inte heller för skada orsakad av bolagets ägare eller om det är ett aktiebolag, person som innehar mer än 20 % av röstvärdet av aktierna.

Täcker olycksfallsskada, dvs. kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig, yttre händelse. Gäller för alla anställda, och ersätter nödvändiga och skäliga vårdkostnader, läkemedel, tandskador, resor och hjälpmedel.

Invaliditetsersättning vid såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet.

En speciell ansvarsförsäkring för företag inom konsultbranschen, exempelvis ingenjörer och arkitekter, som täcker skadeståndskrav avseende både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom, som försäkringstagaren lyfter och transporterar med egen truck, kran eller travers.

Täcker kristerapi för försäkringstagaren och anställda som råkar ut för, eller är närvarande vid, exempelvis rån, överfall, olycksfall eller brandskada.

Kundolycksfallsförsäkringen är avsedd  för företag med mycket kundtillströmning i lokalerna, såsom till exempel restauranger och butiker.

Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringsstället, även om skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Försäkringen gäller för egendom som är varor i stationär kyl- eller frysenhet som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för skada genom temperaturförändring eller utströmmande köldmedium på grund av oförutsedd händelse.

Försäkringen täcker skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada enligt Miljöbalken på grund av störningar från verksamheten som bedrivs på försäkrad fastighet.

Försäkringen omfattar såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada. Den betalar också rättegångskostnader vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen.

Utvidgat skydd för entreprenörer enligt Miljöbanken för person- och sakskada samt en ren förmögenhetsskada ingår upp till 2 000 000 SEK.

Denna försäkring är en utvidgad allriskförsäkring för angiven egendom.

Täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät.

Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende och besökare till boende och förtroende vald genom olycksfall. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommit genom olycksfall.

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysiskskada på eller förlust av försäkrade provkollektioner och utställningsföremål samt försäkrat montermaterial.

Vid dödsfall och invaliditet. Kring denna försäkring samarbetar vi med Gouda Reseförsäkring.

Här hittar du mer information om försäkringens omfattning

Täcker skadeståndskrav som avser ren förmögenhetsskada riktad mot ledande befattningshavare hos försäkringstagaren, koncern- eller intressebolag,  om ansvar föreligger enligt ABL eller bolagsordningen. Täcker också juridisk rådgivning vid myndighetsutredning som kan leda till ersättningsbar ansvarsskada.
Försäkringen gäller dock inte för skada till följd av uppsåtliga brott, böter och viten eller krav som grundas på beslut om lön, arvode, bonus eller annan liknande förmån.

Försäkringen gäller för material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används av den försäkrade vid dennes utförande av reparationer, installationer, montage och andra arbeten.

Försäkringen gäller för åtkomst- och återställandekostnader vid fel i vara, då varan levererats och felet upptäckts under försäkringstiden. Ersättning lämnas för oundvikliga och skäliga kostnader för lokalisering av felet, åtkomst och montering av repererad eller utbytt var, samt för kostnader som uppkommit genom reparation eller utbyte.

Försäkringen ersätter personskada genom uppsåtligt våld om den försäkrade kan 
visa att han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige saknar betalningsförmåga eller är okänd. 
Den sammanlagda försäkringsersättningen är maximalt 1 000 000 SEK, lägre beloppsbegränsningar gäller för vissa ersättningar och framgår av villkoren.