Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkringen är en paketlösning för byggnader. I baspaketet ingår skydd för egendomsskador som brand, inbrott/skadegörelse, vatten och övriga plötsliga oförutsedda sakskador. Dessutom ingår ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring samt avbrottsförsäkring som täcker hyresförlust och extrakostnader. Baspaketet kan kompletteras med tilläggsförsäkringar. 

Läs vidare om våra tilläggsförsäkringar. 

Egendomsförsäkringen skyddar byggnader mot brand, inbrott/skadegörelse, vattenskador samt övriga plötsliga och oförutsedda sakskador. I den sistnämnda kategorin ingår exempelvis maskinskador på byggnadens fasta installationer såsom värmepannor och ventilationssystem. Det är viktigt att de byggnader man vill försäkra omnämns i försäkringsbrevet på ett försäkringsställe med korrekt adress för att omfattas.

Det är valbart om man vill försäkra byggnader med fullvärde eller med angivande av försäkringsbelopp. Vid fullvärdesförsäkring finns inget ersättningstak, och det är således inte fråga om någon helvärdesförsäkring med maxgräns för ersättningen. Väljer man att försäkra byggnaden med belopp istället gäller försäkringen alltid med sk första risk, vilket innebär att skador ersätts med skadekostnaden upp till försäkringsbeloppet utan tillämpning av underförsäkringsreglerna.

Självrisken är normalt 0,2 basbelopp, men du kan enkelt sänka din premie genom att välja en högre självrisk bland flera alternativa nivåer.

Det är viktigt att bekanta sig med de fullständiga villkoren, speciellt med undantagen och säkerhetsföreskrifterna.

Bland säkerhetsföreskrifterna bör man speciellt uppmärksamma rutinerna för säkerhetskopiering av datalagrad information, föreskrifterna om heta arbeten samt kraven på inbrottsskydd och hanteringen av pengar och värdehandlingar.

Avbrottsförsäkringen täcker hyresförlust och extrakostnader vid avbrott pga ersättningsgill sakskada. Hyresförlusten motsvarar uteblivet täckningsbidrag i en uthyrningsverksamhet, och extrakostnaderna kan förorsakas av att man upprätthåller exempelvis kontorsverksamheten i andra lokaler under återuppbyggnadstiden.

En grundförutsättning är att det föreligger en ersättningsgill sakskada. Om man bara tecknat en brandförsäkring utges ingen avbrottsersättning efter en vattenskada. Avbrottsförsäkringen ersätter dock även skada som beror på oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme.

Avbrottsförsäkringens maximala försäkringsbelopp utgörs av det förlorade täckningsbidraget under ansvarstiden, som normalt är 12 månader, efter avdrag för självrisken, som är 0,2 basbelopp. Man kan också välja en ansvarstid på 24 månader.

Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt för såväl person- som sakskada, om skadan vållas av den försäkrade i dennes egenskap av ägare, brukare eller tomträttsinnehavare av fastighet. Försäkringen gäller både för verksamhets- och produktansvar, och täcker även med begränsade belopp ren förmögenhetsskada enligt personuppgiftslagen och miljöbalken.

Vid ett skadeståndskrav som överstiger självrisken åtar vi oss att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra talan vid eventuell rättegång samt betala det eventuella skadeståndet.

Försäkringsbeloppet är normalt 10.000.000 kr, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Beloppet gäller per skada eller händelse, dock så att det maximala ersättningsansvaret för en försäkringsperiod är 20.000.000 kr. Självrisken är 0,2 basbelopp.

Rättsskyddsförsäkringen täcker rättegångs- och ombudskostnader vid tvistemål och skattemål som har direkt samband med den försäkrade verksamheten och gäller den försäkrade i dennes egenskap av ägare eller nyttjare av fastighet där den försäkrade verksamheten bedrivs. För att tvisten skall vara ersättningsgill måste den kunna göras föremål för prövning i allmän domstol, fastighetsdomstol, miljödomstol, statens VA-nämnd eller motsvarande domstolar i Norden. Vi förbehåller oss rätten att godkänna valet av ombud, som skall vara juridiskt skolad och lämplig med hänsyn till platsen för tvisten och ärendets natur.

Till de viktigaste undantagen hör kostnader som har samband med brottmål eller misstanke om brott, patenträttsliga mål och arbetsrättsliga tvister. Inte heller ersätts försäkrads eget arbete eller verkställighetskostnader.

För att en tvist skall vara ersättningsgill måste rättsskyddsförsäkringen ha varit i kraft hos Ålands Försäkringar Ab eller annan försäkringsgivare utan avbrott i minst två år. Har försäkringen varit i kraft kortare tid måste även den omständighet som ligger till grund för tvisten ha inträffat under försäkringens giltighetstid.

Försäkringsbeloppet är 5 eller 10 basbelopp per skada eller händelse, och självrisken är 20 % av skadekostnaden, dock lägst 20 % av basbeloppet.