Provkollektions- och utställningsförsäkring

SVPU:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade såsom ägare av försäkrade provkollektioner och utställningsföremål och försäkrat montermaterial.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft, på försäkrad egendom:

 • som medförs under resa eller som befordras på annat sätt i omedelbar anslutning till resa
 • under utställning.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under resa eller utställning i Europa.

4. Vad försäkringen gäller för

Ersättning betalas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrade provkollektioner och utställningsföremål och försäkrat montermaterial.

Ersättning betalas även för skada på eller förlust av försäkrad egendom som mot kvitto inlämnats:

 • för befordran med allmänt transportmedel
 • till förvaring på hotell, effektförvaring eller annan, som betjänar allmänheten med förvaring av resgods.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Utöver de undantag som anges i den kombinerade företagsförsäkringen, avsnittet egendomsförsäkring, och Allmänna avtalsbestämmelser SVAA gäller följande.

Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad som består i eller är en följd av:

 • stöld, bedrägeri, förskingring eller annat förmögenhetsbrott som begås av den försäkrade eller annan som ansvarar för egendomen
 • stöld från visningsrum, hotellrum, tillfällig bostad, hytt eller annan lokal där egendom förvaras, från vilken den försäkrade eller annan ansvarig för egendomen avlägsnat sig utan att låsa dörrar och stänga fönster
 • skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen
 • den försäkrade egendomens egen beskaffenhet
 • nedsmutsning, slitage, blekning, skavning eller repning
 • borttransport och destruktion av skadad egendom
 • bristfälligt skydd mot normala väderförhållanden
 • rengöring av transportmedel, container, flak eller andra anordningar som använts för transport av försäkrad egendom
 • skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, tids-, ränte- eller konjunktur-förlust eller annan indirekt förlust
 • översvämning
 • kontamination
 • försening
 • svinn.

Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust:

 • av egendom avsedd för försäljning eller leverans under resan
 • av egendom som tappats bort eller förlagts, även om den senare blir stulen
 • som inträffar under visning eller demonstration
 • som inträffar under arbete, om skadan beror på fel i konstruktion, råd, anvisning, beräkning eller beskrivning, materialfel eller feaktigt utförd bearbetning, tillverkning, montering, reparation eller annan hantering.

Under transport av egendomen gäller försäkringen inte heller för skada:

 • som orsakas av slitage, överbelastning eller bristfälligt underhåll av fordonet
 • som uppkommit då fordonet framförts av förare som saknat giltigt förarbevis eller gjort sig skyldig till rattfylleri eller straffbart bruk av annat berusningsmedel
 • genom stöld av stöldbegärlig egendom som förvaras i fordon eller släpvagn
 • som orsakats av att egendomen inte har emballerats, packats, stuvats eller i övrigt iordningställts för transporten på ett ändamålsenligt sätt
 • genom stöld av egendom som förvaras på öppet fordon, släpvagn eller takräcke, eller i fordon som är olåst eller olarmat under parkering.

Anmärkning: vad som avses med stöldbegärlig egendom förklaras i den kombinerade företagsförsäkringen, avsnittet definitioner.

6. Säkerhetsförskrifter

För att förhindra skada på eller stöld av försäkrad egendom, ska:

 • rimliga säkerhetsåtgärder vidtas med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt
 • utställningslokal uppfylla fastställda skyddskrav
 • egendomen emalleras, packas, stuvas och i övrigt iordningställas på ett för transporten ändamålsenligt sätt
 • fordon och släpvagn som används för transport vara låst och fönster stängda även vid kortare uppehåll, t.ex. vid måltider eller vid i- och urlastning
 • dörrar låsas och fönster stängas då egendom lämnas utan tillsyn i visningsrum, hotellrum, tillfällig bostad, hytt och annan lokal.

7. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter

Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttagits vid skada, görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

Försäkringen gäller dock i den utsträckning den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven hade uppfyllts.

8. Försäkringsbelopp och självrisk

Ersättning betalas med högst det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Från ersättningen avdras den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

9. Åtgärder vid skada

Vid skada gäller de bestämmelser om räddningsplikt, skadeanmälan, medverkan vid regleringen etc, som anges i villkoret för den kombinerade företagsförsäkringen, avsnittet egendomsförsäkring.

10. Värderings- och ersättningsregler

Skada värderas och ersätts enligt värderings- och ersättningsbestämmelserna i egendomsförsäkringen för varor, som ingår i villkoret för den kombinerade företagsförsäkringen.