Oljeskadeförsäkring

SVOS:4

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

1. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för skada på:

  • den försäkrades egendom
  • annan tillhörig egendom

inklusive förorening av mark och vattenområde, genom oförutsedd utströmning av olja från cistern som används i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

Till cistern räknas även rörledningar t.o.m. närmast cisternen befintlig ventil.

Med olja avses även brandfarliga vätskor enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor.

2. Vad försäkringen inte gäller för

Observera även de undantag som anges i fastighetsförsäkringen respektive den kombinerade företagsförsäkringen samt Allmänna avtalsbestämmelser SVAA.

Försäkringen gäller inte för:

  • personskada
  • skada på den läckade cisternen med tillhörande rörledningar
  • utrunnen olja
  • skada genom inblandning av olja i annan vätska än yt- eller grundvatten
  • skada till den del ersättning betalas enligt trafikskadelagen eller från annan försäkring.

3. Säkerhetsföreskrifter

Lagar, förordningar och av myndigheterna meddelade föreskrifter ägnade att förebygga eller begränsa skada genom utströmmade olja ska följas.

4. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter

Åsidosätts ovannämnda säkerhetsföreskrifter, görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

Försäkringen gäller dock i den utsträckning den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven hade uppfyllts.