Kyl- och frysförsäkring

SVKY:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade Företagsförsäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt Allmänna avtalsbestämmelser SVAA, under förutsättning att varor är försäkrade med Annan skadehändelse.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i punkt 7 Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden

3. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för egendom som är varor i stationär kyl- eller frysenhet som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller för skada genom:

 • temperaturförändring
 • utströmmande köldmedium på grund av oförutsedd händelse.

4. Försäkringsbelopp

Ersättningen per skada begränsas till det försäkringsbelopp som anges för kyl- och frysvaror i försäkringsbrevet.

5. Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade svara gentemot oss för att de föreskrifter som anges:

 • i lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada
 • meddelas av tillverkare, leverantör av tjänst eller vara, besiktningsman eller motsvarande
 • anges i försäkringsbrevet och detta villkor eller andra särskilda villkor

följs av:

 • den försäkrades företagsledning
 • övriga anställda hos den försäkrade
 • entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade
 • annan som har att tillse att föreskrift följs

5.1 Service

Kyl- eller frysenheten ska servas av kylfirma minst en gång var 12:e månad. Skriftligt protokoll ska upprättas vid service, som bland annat ska uppta eventuella fel och brister i anläggningen. Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål låta åtgärda påpekade fel och brister.

5.2 Tillsyn och kontroll

Kyl- och frysenheten med tillhörande larmanordningsförbindelser ska regelbundet kontrolleras och ses över, minst en gång per månad.

5.3 Larm

Larmanläggning för varje enskild frys- och kylenhet ska finnas. Larmanläggning ska vara aktiverad och i drift enligt tillverkarens anvisningar, alternativt en av försäkringsgivaren godkänd firmas rekommendationer.

Larmsignal ska signaleras med ljus eller akustisk signal som kan uppfattas av någon som befinner sig i eller utanför byggnad innehållande kyl- eller frysenhet. Larmanläggningen ska även larma fysisk person, vilken ska vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan

5.4 Packning

Egendomen ska vid packningstillfället vara i fullgott skick samt packas i en för kyl- eller frysförvaring lämpad förpackning.

5.5 Förvaring

Förvaring ska inte ske under längre tid än vad som är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet

5.6 Lagring och skötsel

Försäkringstagaren ska följa de anvisningar om lagring och skötsel som tillverkare av kyl- eller frysenhet lämnat.

5.7 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs

Om underlåtelse att följa säkerhetsföreskrifterna företer orsakssamband med skadans uppkomst eller dess belopp kan ersättningen nedsättas eller avböjas.

6. Självrisk

Vid varje skada avgår den självrisk som anges för varor i försäkringsbrevet.

7. Definitioner

Kyl- eller frysenhet

Med kyl- eller frysenhet avses frys- eller kylrum, kylskåp, kylfack, frysbox, frysdisk, frysfack och frysskåp eller annan stationär anläggning med automatisk temperaturreglering för kyla.

Varor:

 • Råvaror
 • produkter i arbete
 • hel- eller halvfabrikat
 • varuprover
 • varor anskaffade eller mottagna i kommission för försäljning
 • emballage och annan lös egendom, som är avsedd att ingå i varan eller dess förpackning och att åtfölja varan eller säljas tillsammans med denna.

Emballage av inventariekaraktär, som är avsett för upprepad sändning och som anskaffats för uthyrning eller leasing hänförs till objekttypen maskinerier.

Med varor avses även ej färdigställd egendom – pågående arbeten under utförande – som är avsedd att ingå i tjänsteuppdrag, t.ex. reklammaterial, arkitektmodeller, revisionsmaterial m.m. Färdigställd egendom av detta slag tillhör objekttypen lagrad information.