Krisförsäkring

SVKR:3

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta villkor gäller som tillägg till Kombinerad Företagsförsäkring eller annan motsvarande paketförsäkring.

Ord som är kursiverade finns beskrivna under ”definitioner” i den Kombinerade Företagsförsäkringen SVKF.

1. Vem försäkringen gäller för

Den försäkrade är:

  • försäkringstagaren
  • dennes arbetstagare
  • make/sambo till försäkrad, om försäkrad avlider under tjänsteutövning till följd av sådan skadehändelse som medför rätt till ersättning enligt 4 (Vad försäkringen gäller för).

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden om försäkringsgivarens ansvar föreligger enligt försäkringsvillkor Allmänna avtalsbestämmelser SVAA.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i samband med skada som inträffar vid tjänsteutövning inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för

4.1 Skadehändelser

Ersättning betalas för kristerapi för försäkringstagaren eller dennes arbetstagare, som råkar ut för eller är närvarande vid någon av följande händelser:

  • brand, inbrott eller explosion på försäkringsställe
  • rån och överfall eller hot
  • olycksfall, varmed avses en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse

och detta medför en psykisk kris.

Vid rån och överfall eller hot gäller försäkringen även under icke arbetstid då arbetstagaren ansvarar för arbetsgivarens egendom.

Ersättning betalas även för kristerapi för make/sambo till försäkrad, om försäkrad avlider under tjänsteutövning till följd av ovan angivna skadehändelser.

4.2 Behandling

Försäkringsgivaren tillhandahåller kristerapi (psykologkonsultation) med högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

Tiden under vilken behandlingen ges är begränsad till tolv månader från skadetillfället.

4.3 Resekostnader

Ersättning betalas för nödvändiga och skäliga resekostnader för behandling i Sverige.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser SVAA, Vad försäkringen inte gäller för.

5.1 Ersättning betalas inte för behandling föranledd av skada som

  • de försäkrade tillfogat varandra
  • uppstår i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig brottslig gärning.

6. Åtgärder vid skada

Den försäkrade ska så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Se även försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser SVAA, Preskription.

7. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.