Kran- och trucklyftförsäkring

SVLY:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade Företagsförsäkringen respektive Fastighetsförsäkringen, samt Allmänna avtalsbestämmelser SVAA.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare till truck, kran eller travers.

Försäkringen gäller även för lyft med truck, kran eller travers som försäkringstagaren inte äger om så anges i försäkringsbrevet.

2. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom, som försäkringstagaren lyfter och transporterar med egen truck, kran eller travers.

3. Vad försäkringen gäller för

Trucklyft

Försäkringen gäller för sakskada som inträffar från det att den försäkrade egendomen börjar lyftas av trucken för att förflyttas. Därefter gäller försäkringen under transporten och upphör när egendomen med trucken placerats på avsedd plats.

Kran- och traverslyft

Försäkringen gäller för sakskada som inträffar från det att den försäkrade egendomen fastsatts med krok, kätting, wire eller dylikt för lyftets omedelbara påbörjande och upphör så snart den lyfta egendomen landats och befriats eller skulle befrias från lyftanordningen.

4. Vad försäkringen inte gäller för

4.1 Ersättning betalas inte för skada som orsakats av

  • att egendomen före transportens början inte emballerats, packats, anoljats eller i övrigt inte iordningställts på ett för transporten lämpligt sät
  • att egendomen inte varit tillfredsställande täckt
  • att trucken, kranen eller traversen förslitits, underhållits bristfälligt eller överbelastats.

4.2 Ersättning betalas inte för skada

  • som består i normalt svinn
  • som beror på att aktuell trafiklagstiftning inte följts
  • som inträffar när trucken, kranen eller traversen brukas av annan än försäkringstagaren
  • som omfattas av gängse villkor för trafik- eller företagsansvarsförsäkring
  • som omfattas av befintlig entreprenörsförsäkring för byggföretag, såvida inte lagligt återkrav kan riktas mot försäkringstagaren.

5. Försäkringsbelopp

Ersättningen per skada begränsas till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

6. Självrisk

Vid varje skada avgår den självrisk som anges i försäkringsbrevet.