Försäkring för åtkomst- och återställandekostnad

SVÅÅ:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till den Kombinerade Företagsförsäkringen (Ansvar) samt Allmänna avtalsbestämmelser SVAA.

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivet försäkringsvillkor enligt ovan gäller följande ändringar och kompletteringar.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i punkt 10. ”Definitioner”.

1. Vem försäkringen gäller

Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för den försäkrade vid leverans av vara enligt ABM 92, ABM 07, ABM 92 Fabriksbetong, ABM 07 Fabriksbetong, ALEM 95, ALEM 09 samt AA VVS 96, AA VVS 05 och AA VVS 09 eller senare utgåva.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid fel i vara som levereras under den tid försäkringen är ikraft och som upptäcks under försäkringstiden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för åtkomst- och återställandekostnader vid fel i vara. Med fel i vara avses att varan ifråga om art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtal eller köprättsliga bestämmelser.

5. Vad försäkringen gäller för

Vid fel i av försäkringstagaren levererad vara, avsedd att ingå i fast egendom, gäller försäkringen för oundvikliga och skäliga kostnader:

  • för lokalisering av felet
  • för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara
  • som uppkommit genom reparation eller utbytet.

Detta gäller under förutsättning att ansvar för den försäkrade föreligger enligt allmänna leveransbestämmelser utfärdade av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde (se punkt 1).

6. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för:

  • värdet av levererad vara, kostnad för utbytesvara, kostnad för reparation av vara som den försäkrade levererat eller kostnad för omleverans eller hävning av köp
  • produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust
  • fel som enbart består i att varan vad gäller utseende inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet eller köprättsliga bestämmelser
  • fel som består i att varan vad gäller mängd eller förpackning inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet eller köprättsliga bestämmelser
  • fel som har samband med radon eller formaldehyd.

7. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 200 basbelopp.

Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkringen som anges i försäkringsbrevet.

För samtliga fel som reklameras under ett och samma försäkringsår begränsas ersättningen till ett försäkringsbelopp.

I det fall ersättning kan lämnas genom byggnadsgarantiförsäkring, byggfelsförsäkring eller annan motsvarande försäkring är bolagets ersättningsskyldighet begränsad till 15 % av köpesumman för material, dock högst 100 basbelopp.

8. Självrisk

Självrisken är 1 basbelopp, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

9. Åtgärder vid skada

Det åligger den försäkrade att reklamera ett fel till den som är ansvarig för felet och iaktta frister enligt gällande avtal. Om den försäkrade inte iakttar detta kan ersättningen nedsättas eller förvägras.

10. Definitioner

AA VVS

Med ABM avses ”Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige”.

ABM

Med ABM avses ”Allmänna bestämmelser för köp av varor till/i yrkesmässig byggverksamhet”.

ALEM

Med ALEM avses ”Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige”.

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.