Förmögenhetsbrottsförsäkring

SVFB:3

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

​​​​​​Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen respektive Fastighetsförsäkringen.

Ersättning betalas för ekonomisk skada som uppkommer till följd av vissa brottsliga handlingar, som riktar sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder. Försäkringen gäller dock med vissa begräsningar som framgår nedan. Exempelvis gäller inte försäkringen för skada orsakad av datavirus eller skada som orsakas av ägare.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 11. Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes dotterbolag, för verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringsskyddet upphör att gälla – om inte annat avtalats – för försäkrat företag som avyttrats under försäkringsperioden. Försäkringsskyddet upphör att gälla från tidpunkten för avyttrandet.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden. Skada anses inträffad vid tidpunkten för brottet.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för

Dataintrång mm.

Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, dock inte skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att någon olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling, olovligen ändrar, utplånar eller i register för in sådana upptagningar och därmed gör sig skyldig till dataintrång eller i Brottsbalken upptaget förmögenhetsbrott.

Stöld, bedrägeri, förskingring mm.

Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, även skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att anställd hos denne, i syfte att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, gjort sig skyldig till brottslig handling som riktar sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder. Med brottslig handling förstås här:

 • stöld, snatteri, grov stöld
 • bedrägeri, bedrägligt beteende, grovt bedrägeri
 • förskingring, undandräkt, grov förskingring
 • trolöshet mot huvudman
 • urkundsförfalskning

och där gärningsmannen dömts genom en lagakraftvunnen dom, eller om gärningsmannen inte dömts, den utredning som den försäkrade har presenterat är sådan att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brott begåtts av gärningsmannen.

Med anställd förstås även den, för vilken den försäkrade har principalansvar enligt Skadeståndslagen, även om anställningsförhållande inte föreligger.

Rättegångskostnader

Försäkringen gäller för skäliga rättegångskostnader.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser SVAA, Vad försäkringen inte gäller för.

5.1 Ränta

Försäkringen gäller inte för ränta på uppkommen kapitalförlust.

5.2 Utrednings- och revisionskostnader

Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans omfattning även om kostnaden uppkommit i samband med rättegång.

5.3 Goodwill

Försäkringen gäller inte för förlust av goodwill.

5.4 Svinn

Försäkringen gäller inte för skada som upptäcks enbart vid inventering såvida inte bestämt brottstillfälle kan fastställas.

5.5 Undantagna personer

Försäkringen gäller inte för skada som:

 • orsakas av person som innehar mer än 20 % av röstvärdet av aktierna hos försäkrad
 • orsakas av styrelseledamot eller VD
 • om bolaget inte är aktiebolag, orsakas av ägare.

5.6 Datavirus

Försäkringen gäller inte för skada till följd av datavirus.

6. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är 5 basbelopp per skada och försäkringsår, om inte annat framgår av försäkringsbrevet.

7. Säkerhetskrav

Det åligger den försäkrade att minst en gång varje försäkringsår företa inventering av varulager, maskiner och inventarier samt i övrigt företa inom den försäkrades verksamhetsområde brukliga revisioner och kontroller.

Det åligger vidare den försäkrade att följa av Datainspektionen meddelade föreskrifter. Om den försäkrade åsidosätter detta eller de kontrollåtgärder som uppgetts då försäkringen tecknades, ersätts endast den förlust som kan ha uppstått oberoende härav.

Dokumentation av system, program, och drift samt regler för behörighet och liknande handlingar ska i rimlig omfattning bevaras och på försäkringsgivarens begäran företes när det kan ha betydelse för utredning av skada.

8. Åtgärder vid skada

8.1 Anmälan om skada och räddningsplikt

Upptäcker den försäkrade att brottsligt förfarande förekommit, som medfört eller skäligen kan väntas medföra skada, ska den försäkrade, även om ersättning inte begärs, omedelbart underrätta försäkringsgivaren om förhållandet samt efter förmåga sörja för att hindra eller minska skadan.

Åsidosätter den försäkrade sin plikt att hindra eller minska skadan har försäkringsgivaren rätt att minska ersättningen för skada på grund av därefter förövade brottsliga handlingar.

8.2 Ersättningskrav

Ersättningskrav ska framställas till försäkringsgivaren snarast efter det att skadan uppkommit och senast 6 månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Om så inte sker är försäkringsgivaren fritt från ansvar.

Det åligger den försäkrade dels att utreda förlustens storlek, dels att – för bedömande av försäkringsgivarens ansvarighet – tillhandahålla alla tillgängliga handlingar såsom böcker, räkenskaper och brev samt lämna andra upplysningar av betydelse.

8.3 Polisutredning

Vid händelse som omfattas av försäkringen åligger det den försäkrade att begära polisutredning.

8.4 Skadeståndstalan

Föranleder skada att åtal väcks, ska den försäkrade på försäkringsgivarens begäran föra skadeståndstalan.

9. Skadeersättningsregler

9.1 Skadeberäkning

Vid skada beräknas skadebeloppet enligt utomobligatoriska skadeståndsrättsliga regler.

9.2 Skadevärdering genom skiljemän

Värdering ska, om den försäkrade eller försäkringsgivaren så begär, verkställas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

9.3 Skadeersättning

Försäkringsgivaren betalar ersättning enligt åtagande i 4 (Vad försäkringen gäller för) upp till försäkringsbeloppet.

Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är begränsad till ett försäkringsbelopp för under ett och samma år inträffade skador. En skada ska anses ha inträffat vid tidpunkten för den första brottsliga handlingen.

Oavsett om en skada, som en person eller flera personer gemensamt begått, hänför sig till ett eller flera försäkringsår är försäkringsgivarens ersättningsskyldighet begränsad till för det vid tidpunkten för den första brottsliga handlingen, gällande försäkringsbeloppet.

9.4 Tillrättakommen egendom

Försäkringstagaren äger – före försäkringsgivaren – tillgodogöra sig värdet av tillrättakommen egendom (även pengar) i den utsträckning totalt skadebelopp överstiger summan av försäkringsbelopp och självrisk. Försäkringsgivaren äger tillgodogöra sig återstoden, dock aldrig mer än utbetald ersättning.

Kommer egendom tillrätta för vilken ersättning utgetts tillkommer äganderätten försäkringsgivaren, och egendomen ska snarast ställas till försäkringsgivarens förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål återbetalar erhållen ersättning.

9.5 Anställds fordran

Vid beräkning av skadans storlek ska – i den mån så lagligen kan ske – avdrag göras för fordran som anställd, vilken begått brottet, har gentemot den försäkrade.

9.6 Tidpunkt för betalning av skadeersättning

Ersättning förfaller till betalning en månad efter det erforderlig utredning förebragts i fråga om såväl ansvar som ersättningens storlek.

Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas dock inte om den är mindre än 500 kr.

10. Självrisk

Självrisken är 50 % av basbeloppet, som dras från skadebeloppet vid varje skada.

Endast en självrisk dras vid flera skador till följd av brottsliga handlingar, som en person eller flera personer gemensamt begått, oavsett om skadorna hänför sig till ett eller flera försäkringsår. Självrisken baseras därvid på det basbelopp som gällde det försäkringsår den första brottsliga handlingen begicks.

11. Definitioner

Anställd:

 • fysisk person som utför arbetsuppgifter i försäkrades ordinarie verksamhet om ersättning för dennes arbete utgår från försäkrad
 • studerande som praktiserar hos försäkrad
 • fysisk person som tillfälligt tillhandahålles försäkrad av arbetsförmedling eller liknande förmedling för att utföra arbetsuppgifter som normalt utförs av anställda.

I förmögenhetsbrottsförsäkring avses med anställd även den som tidigare varit anställd hos försäkrad, dock endast under 30 dagar efter anställningens upphörande.

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Datavirus

Med datavirus avses att program eller instruktioner kopierar sig själva (smittar) till andra existerande program och filer och därmed åstadkommer oönskade effekter.

Dotterbolag

Varje bolag i vilket försäkringstagaren äger mer än 50 % av rösterna.