Extrakostnadsförsäkring

SVEK:3

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 11 Definitioner.

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom innehavare av försäkrad rörelse.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för extrakostnader som uppkommit under ansvarstiden och som är en följd av under försäkringstiden inträffad egendomsskada.

Ansvarstiden är 12 månader om inget annat anges i försäkringsbrevet.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden på försäkringsställe eller på plats i dess omedelbara närhet.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för rimliga extrakostnader som uppkommer under ansvarstiden i den försäkrade rörelsen till följd av ofrånkomliga åtgärder i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle ha haft om skada inte inträffat.

Ersättning lämnas för extrakostnader som uppstått genom:

 • att egendom skadats på i punkt 3 angivet ställe genom ersättningsgill egendomsskada
 • oförutsett avbrott i tillförseln av el, gas, vatten eller värme till den försäkrade verksamheten
 • att tillträde till den försäkrade verksamheten hindras genom avspärrning som beordrats av räddningstjänst eller polismyndighet under förutsättning att avspärrningen uppkommit genom en händelse som inte i förväg är planlagd.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser SVAA, 3 (Vad försäkringen inte gäller för).

Ersättning betalas inte för:

 • egendomsskada eller värdeminskning
 • kostnad som beror på att skadad egendom inte omedelbart återanskaffats, såvida inte dröjsmålet beror på utanför försäkringstagarens kontroll stående hinder
 • förlust av inkomst eller goodwill
 • vite genom försenad eller utebliven leverans
 • extrakostnader som beror på felprogrammering
 • extrakostnader som orsakas av förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade egendomen utöver dess återställande till samma skick som före skadan. Detta gäller även sådan förändring som är en följd av myndighets beslut.

6. Försäkringsbelopp

Ersättningen per skada eller händelse begränsas till det försäkringsbelopp som framgår av försäkringsbrevet. Ersättning utgår längst under den i försäkringsbrevet angivna ansvarstiden.

7. Säkerhetsföreskrifter

Utöver eventuella särskilt avtalade säkerhetsföreskrifter för extrakostnadsförsäkringen, gäller samma säkerhetsföreskrifter som för den egendomsförsäkring vars skadehändelse åberopas.

8. Åtgärder i samband med skada

8.1 Räddningsplikt

Den försäkrade och dennes anställda inom företaget eller på platsen ska efter förmåga:

 • avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
 • begränsa skada som redan inträffat
 • utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk art, för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade verksamhetens drift
 • söka bereda sådana arbetstagare, som genom skadan blivit arbetslösa, annan produktiv sysselsättning än den ordinarie arbetsuppgiften
 • bevara den rätt försäkringsgivaren kan ha mot den som är ersättningsskyldig med anledning av skadan.

8.1.1 Påföljd när räddningsplikt inte fullgörs

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte fullgör sin räddningsplikt och detta medför skada för försäkringsgivaren, får försäkringsgivaren göra skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats.

Detsamma gäller om den försäkrade åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa.

8.2 Anmälan om skada

Den försäkrade ska:

 • så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Om den försäkrade dröjer med skadeanmälan och detta medför skada för försäkringsgivaren, har försäkringsgivaren rätt att göra ett skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha lämnats. Se även försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser SVAA, 5.6 (Preskription)
 • vid stöld, inbrott, rån eller överfall snarast polisanmäla händelsen och skicka anmälan till försäkringsgivaren
 • bistå försäkringsgivaren vid skadeutredningen och på anmodan styrka ersättningskravet, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma försäkringsgivarens ansvarighet och ersättningens storlek.

8.3 Ersättningsanspråk

Skriftligt ersättningsanspråk ska framställas till försäkringsgivaren senast tre månader efter ansvarstidens slut. Framställs kravet senare är försäkringsgivaren fri från ansvar.

9. Värderings- och ersättningsregler

9.1 Skadevärderingsregler

Skadebeloppet utgörs av verifierade extrakostnader enligt punkt 4 ovan.

9.2 Skadeersättningsregler

Ersättning lämnas för verifierade extrakostnader som uppstår under ansvarstiden värderade enligt 9.1, samt för räddningskostnader enligt 9.2.1, minskat med i försäkringsbrevet angiven karenstid.

Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för skada genom uppkomna extrakostnader.

Medför extrakostnaderna nytta även under karenstiden eller efter ansvarstidens slut minskas skadeersättningen med restvärdet.

9.2.1 Räddningskostnader

Ersättning betalas för skäliga kostnader som den försäkrade haft för att fullgöra sin räddningsplikt enligt 8.1 (Räddningsplikt).

9.2.2 Kostnader för att framställa krav

Ersättning betalas inte för den försäkrades kostnader för att framställa krav till försäkringsgivaren och medverka i försäkringsgivarens utredning av skadan. Således ersätts inte t.ex. kostnader avseende nedlagd tid för att anmäla skadan till polisen, att inventera skadans omfattning, att delta i möten med hantverkare och representanter för försäkringsgivaren och att återanskaffa skadad egendom.

Ersättning betalas inte heller för den försäkrades kostnad för utomstående experter såsom ekonomer, jurister eller tekniker.

9.3 Tidpunkt för betalning av ersättning

Skada regleras efter ansvarstidens slut eller tidigare om parterna är överens om att så ska ske. Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom.

10. Självrisk

Vid varje skadetillfälle avdras från de ersättningsbara kostnaderna den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

11. Definitioner

Ansvarstid

Med ansvarstid avses den i försäkringsbrevet angivna längsta tid under vilken försäkringsgivaren lämnar ersättning. Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då egendomsskadan inträffar.

Försäkringsställe

Sådan plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer eller fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras.