Epidemiavbrott

SVEA:3

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta försäkringsvillkor är en tilläggsförsäkring till Kombinerad försäkring (paketförsäkring), för att komplettera grundskyddet i momentet Avbrott, och utgör tillsammans med försäkringsbrevet, villkoren för Kombinerad försäkring, Allmänna avtalsbestämmelserna SVAA samt eventuella andra i försäkringsbrevet angivna tilläggsförsäkringar, det försäkringsavtal som gäller mellan försäkringstagaren och Ålands Försäkringar Ab.

Tilläggsförsäkringen är sekundär i förhållande till kombinerad försäkring och gäller för ersättningsbar skadehändelse, förutsatt att skadeersättning inte kan erhållas från kombinerad försäkring.

Kursiverade ord i villkorets text finns beskrivna i punkt 10 Definitioner.

1. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för avbrott till följd av myndighets ingripande enligt 3, som görs under försäkringstiden och som föranleds av smittsam sjukdom som under försäk­ringstiden upptäcks på försäkringsstället.

2. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid myndighets ingripande på försäk­ringsställe (gatuadress, kvartersnummer eller fastighets­beteckning) som anges i försäkringsbrevet.

3. Försäkrade skadehändelser

Ersättning lämnas för avbrott som uppkommer på grund av myndighets ingripande med stöd av vid varje tidpunkt gällande smittskyddslag eller livsmedelslag, för att för­hindra spridning av smittsam sjukdom bland människor.

4. Undantag

Ersättning lämnas inte för:

  • kostnader och förluster, för vilka ersättning utgår från allmänna medel. Har ersättning från allmänna medel inte medgivits på grund av att anspråk på sådan ersättning inte framställts inom föreskriven tid, lämnas inte ersättning genom försäkringen för sådan ersättning som kunnat utgå från allmänna medel om anspråk framställts inom föreskriven tid
  • kostnader för sanering av egendom för att förhindra spridning av smittsam sjukdom
  • sådan förlust som är en följd av att myndighet för­bjuder vidare bearbetning eller försäljning av vara, samt med anledning härav nödvändiga kostnader för bortforsling och destruktion av varan
  • samtliga skadehändelser relaterade till av Världs­hälsoorganisationen, WHO, deklarerad pandemi.

5. Ersättningsbestämmelser

Ersättning lämnas för förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag motsvarande vad rörelsen skulle ha gett under en period motsvarande maximalt ansvarstidens längd om skada inte inträffat.

6. Försäkringsbelopp

Med försäkringsbelopp avses i försäkringsbrevet angivet belopp, vilket utgör maximal gräns för ersättningen under ansvarstiden.

7. Säkerhetsföreskrifter

Föreskrift som meddelats i lag, förordning eller av myn­dighet och vars iakttagande är ägnat att förebygga eller begränsa smittspridning, ska anses som intagen i detta försäkringsvillkor.

8. Åtgärder vid skada

Ersättningskrav

Den försäkrade ska genom handling utfärdad av ved­erbörlig myndighet styrka den tid som rörelsen enligt myndighetens beslut inte kunnat drivas.

Den försäkrade ska vidare styrka att han i fastställd ord­ning sökt ersättning av statsmedel.

9. Karens

Försäkringen omfattar inte förlust under karenstiden. Karenstiden räknas från den tidpunkt då myndighets ingripande sker.

Karenstiden är 1 dygn om inte annat anges i försäkrings­brevet.

10. Definitioner

Avbrott

Sådan inskränkning i den försäkrade rörelsen som föran­leder förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag.