Cisternförsäkring

SVCI:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

1. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för:

  • cistern, och
  • innehåll i cistern

som anges i försäkringsbrevet.

Till cistern räknas även rörledningar t.o.m. närmast cisternen befintlig ventil.

2. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på:

  • cistern
  • innehåll i cistern. Med skada avses även förlust, förstöring eller förorening av vätska som rinner ut från cisternen.

3. Vad försäkringen inte gäller för

Observera även de undantag som anges i fastighetsförsäkringen respektive den kombinerade företagsförsäkringen samt de Allmänna avtalsbestämmelserna SVAA.

Försäkringen gäller inte för:

  • skada genom stöld eller svinn
  • skada genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
  • skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning, avsättning eller annan gradvis framträdande försämring
  • skada på innehåll i cistern som uppkommer vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller vätska. Dock ersätts sådan skada som är en följd av ersättningsbar cisternskada
  • saneringskostnader
  • destruktion av utrunnen vätska.

4. Säkerhetsförskrifter

4.1 Brandfarlig vätska

För cistern som innhåller brännbara, explosiva eller frätande vätskor ska förordning 2010:1075 om brandfarliga och explosiva varor, samt därtill hörande tillämpliga anvisningar och myndighetsföreskrifter, följas.

4.2 Uppvärmningsanordning

Utan vårt medgivande får inom 15 meter från cistern med brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning för olja, eldstad eller öppen eld i någon form.

4.3 Påfyllning och tappning

Vid påfyllning och tappning ska vätskekvantiteten i cistern som rymmer mer än 50 kubikmeter mätas och journalföras minst en gång om året, såväl före som efter påfyllningen respektive tappningen.

Journalen ska vid skada kunna uppvisas för oss.

4.4 Jordning och åskledare

Cistern för brännbar vätska ska vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av metall, ska dessutom vara försedd med åskledare.

5. Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter

Om cistern vid inträffad skada inte uppfyller säkerhetsföreskrifterna, görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

Försäkringen gäller dock i den utsträckning den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven hade uppfyllts.