Allrisk – specialförsäkring objektförsäkring

SVOF:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Denna försäkring är en utvidgad allriskförsäkring för angiven egendom. Utöver detta villkor gäller Allmänna avtalsbestämmelser SVAA.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i punkt 10 Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller, om annat inte avtalats, för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden om försäkringsgivarens ansvar föreligger enligt de allmänna avtalsbestämmelserna.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Europa om annat inte anges i försäkringsbrevet.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringen omfattar egendom som angetts med objekttyp eller på annat sätt i försäkringsbrevet.

Egendomen är försäkrad upp till det försäkringsbelopp och med den omfattning som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp.

Försäkringen gäller för det lagliga intresse som består i att värdet av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorad.

5. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom tillhörande den i försäkringsbrevet nämnda verksamheten.

5.1 Undantag

Ersättning betalas inte för skada:

 • som den försäkrade borde ha, under omständigheterna, insett att med stor sannolikhet skulle komma att inträffa
 • som orsakats av den försäkrade eller någon som den försäkrade bär ansvar för, med uppsåt, genom grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol, medicin, narkotika eller euforiserande medel
 • genom förmögenhetsbrott, t.ex. bedrägeri eller förskingring. Vid stöld eller annat tillgrepp lämnas ersättning om skadetillfället kan preciseras, och om den försäkrade med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder.
 • utrustning som ej är serietillverkad på fabrik
 • skador som uppstått genom försumlighet gällande underhåll och nödvändiga reparationer
 • som består i förslitning, förbrukning, sprickbildning, utmattning, korrosion (t.ex. rost eller frätning), kavitation, beläggning, avsättning, fuktinträngning eller annan motsvarande långtidspåverkan
 • som består i självförstörelse, t.ex. vittring, självsprickor, färg- eller formändring
 • genom skadedjur eller skadeinsekter
 • genom erosion, ljus och biologisk inverkan orsakad av bearbetning, reparation eller rengöring
 • på egendom som är överlämnad till annan för försäljning eller belåning
 • orsakad av fabrikations- eller materialfel
 • som inträffar utanför de geografiska områden som försäkringen täcker
 • som ersätts på basis av speciallag, garanti eller annan förbindelse eller med allmänna medel eller ur annan försäkring

Särskilt avtal krävs för ersättning för skada i samband med montage, demontage eller vid transport eller förflyttning.

6. Skadevärderingsregler

Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma grunder.

Skadan värderas till kostnaden för att utan dröjsmål återanskaffa likvärdig ändamålsenlig egendom för samma ändamål.

Om skadan repareras värderas skadan till reparationskostnaden, dock högst till återanskaffningsvärdet enligt ovan.

Värdering sker utan affektionsvärde.

7. Skadeersättningsregler

Försäkringen är inte avsedd att bereda den försäkrade någon vinst utan endast lämna ersättning för liden skada, även om försäkringsbeloppet är högre.

Egendomen är försäkrad till det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet med första risk. Det innebär att en skada värderas enligt skadevärderingsreglerna i avsnitt 6, dock så att ersättningen maximalt utgörs av det valda försäkringsbeloppet.

Skadad eller återfunnen egendom för vilken ersättning har utgått ska snarast ställas till Ålands Försäkring Ab:s förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål återbetalar erhållen ersättning för den egendomen.

8. Säkerhetsföreskrifter

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

För försäkringen gäller föreskrift som meddelats i lag, av myndighet, tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande. Det finns exempelvis föreskrifter för elsäkerhet, explosiva och brandfarliga varor, kemiska produkter och miljöskydd. Föreskrifterna kan även gälla anvisningar om service och underhåll.

Försäkringstagaren ska vidta skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde, i synnerhet gällande förvaringsförhållandena och vid användning samt gällande stöldbergärlig egendom.

Om underlåtelse att följa säkerhetsföreskrift eller myndigheternas bestämmelser görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

9. Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras från ersättningen den självrisk som anges i försäkringsbrevet.

10. Definitioner

Stöldbegärlig egendom

Med stöldbegärlig egendom avses varor eller kunders egendom:

 • Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar
 • Antikviteter, konstverk och äkta mattor (handknutna orientaliska)
 • Klockor avsedda att bäras t.ex. fick- och armbandsur och hängur
 • Kameror, kameratillbehör och projektorer
 • Apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning
 • Mobiltelefoner
 • Pälsar och pälsverk samt därför avsedda beredda och oberedda skinn
 • Tobak, vin och sprit
 • Datorer, delar till dator samt till datorn hörande in och utenheter som t.ex. bildskärm, tangentbord, mus, skrivare, digital kamera och datavideoprojektor (pc-kanon).