Särskilt villkor – Vattensprinkleranläggning

SVVS:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Den försäkrade ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i detta villkor eller i försäkringsavtalet i övrigt och de säkerhetsföreskrifter som meddelats i lag eller författning eller av myndighet i syfte att förhindra eller begränsa skada.

Vattensprinkleranläggning befriar inte den försäkrade från skyldigheten att i övrigt upprätthålla ett gott brandförsvar.

1. Allmänt

Vattensprinkleranläggningen ska:

 • Uppfylla kraven enligt SBF 120, SS-EN 12845 och FTR 120:2. Eventuella avvikelser ska godkännas av försäkringsbolaget
 • vara installerad av en certifierad anläggarfirma
 • kontrolleras, skötas och underhållas regelbundet så at dess funktion alltid upprätthålls.

Om ett skyddat objekt förändras ska anläggningen anpassas därefter. Detta ska anmälas till försäkringsbolaget.

2. Anläggarintyg

Den försäkrade ska till försäkringsbolaget på begäran uppvisa ett av certifierad anläggarfirma utfärdat anläggarintyg enligt SBF 121 med tillhörande handlingar. Dessa samt övrig erforderlig dokumentation ska arkiveras och kunna tillhandahållas.

Vid en väsentlig förändring av anläggningen ska ett nytt anläggarintyg finnas utfärdat för de delar som berörts.

3. Besiktning

En ny anläggning eller en anläggning för vilken ett nytt anläggarintyg utfärdats ska leveransbesiktigas. Vid en leveransbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen.

En anläggning ska revisionsbesiktigas en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum. Vid en revisionsbesiktning påträffade avvikelser ska, om de inte godkänts av försäkringsbolaget, vara avhjälpta inom tre månader efter besiktningsdagen. Vid en revisionsbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgång till anläggningsdokumentationen samt tidigare besiktningsintyg.

Besiktningsintyg enligt SBF 122 ska finnas arkiverade och kunna tillhandahållas.

4. Ansvarig personal

Det ska finnas en ansvarig person med uppgift att informera, övervaka samt godkänna åtgärder vid tillfällig bortkoppling eller fel.

Försäkringstagaren ska utse en med sprinkleranläggningens skötsel förtrogen person till anläggningsskötare. Denne ska tillse att bestämmelserna i punkterna 5, 6 och 7 nedan är uppfyllda.

För anläggningsskötaren ska finnas minst en kompetent ersättare.

5. Kontroll, skötsel och underhåll

Kraven i SBF 120 och SS-EN 12845 samt anläggarfirmans kontroll-, skötsel- och underhållsinstruktioner ska följas.

Underhåll får utföras endast av en certifierad anläggarfirma eller annan servicefirma som utsetts av anläggarfirman eller godkänts av försäkringsbolaget. Detta ska dokumenteras genom ett avtal.

6. Tillfällig bortkoppling

Om sprinkleranläggningen eller någon del därav – inklusive larmöverföringen till brandkår – helt eller delvis bortkopplas (stängs av) ska följande iakttas:

 • före bortkopplingsperioden ska kontrolleras att ingen brandfarlig verksamhet pågår eller kommer att sättas igång inom de delar som berörs av bortkopplingen. Om arbete på sprinkleranläggningen fordrar svetsning, skärning, lödning, upptining eller annan brandfarlig procedur, skall skriftligt tillstånd inhämtas från ansvarig person inom företaget.
 • den bortkopplade delen ska till omfattningen begränsas så mycket som möjligt och bortkopplingstiden ska hållas så kort som möjligt
 • bortkopplingen eller fel under längre tid än 24 timmar ska rapporteras till försäkringsboltaget om inte annat överenskommits
 • vid bortkoppling kortare tid än 24 timmar behöver anmälan inte göras om inte annat föreskrivits av försäkringsbolaget
 • under bortkopplingsperioden – även under kortare tid än 24 timmar – ska skärpt brandberedskap hållas, innebärande att:
  • före bortkopplingen kontrolleras att övriga föreskrivna släckanordningar är kompletta och i driftdugligt skick,
  • i förekommande fall extra släckmaterial placeras ut där arbetet pågår
  • ansvarig för säkerhet och bevakning samt personalen inom berörda lokaler underrättas om bortkopplingen,
  • rökning förbjuds där det annars är tillåtet.
 • de delar av anläggningen som varit ur funktion ska kontrolleras efteråt.

7. Åtgärder vid sprinklerutlösning

Om sprinkleranläggning löst ut, ska orsaken därtill fastställas innan andra åtgärder vidtas. Om det brinner ska vederbörande ansvarig avgöra om och när avstängning av vattentillförsel ska ske. Vid utlösning av annan orsak än brand görs avstängning utan dröjsmål. Efter avstängning ska anläggningen utan dröjsmål återställas i driftdugligt skick.

8. Påföljd vid åsidosättande av dessa säkerhetsföreskrifter

Om säkerhetsföreskrifter i detta villkor eller vad som för egendomsförsäkring gäller i övrigt i kombinerad företagsförsäkring SVKF:2 i punkt 8.1 inte följts görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Sådant avdrag från den sammanlagda ersättningen görs med 30 %, dock lägst 1 bb och högst 10 bb enligt vad som framgår i punkt 8:11 SVKF:2.