Överfallsförsäkring

SVÖF:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta villkor gäller som tillägg till Kombinerad Företagsförsäkring eller annan motsvarande paketförsäkring.

Kursiv stil anger att begreppet finns definierat under 10. Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes anställda (de försäkrade).

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller under den tid som försäkringen är i kraft.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar vid tjänsteutövning inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld under förutsättning att den försäkrade kan visa att han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige saknar betalningsförmåga eller är okänd. Kravet på fysiskt våld tillämpas inte vid sexualbrott.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för skada som:

  • de försäkrade tillfogat varandra
  • saknar samband med den försäkrades tjänsteutövning
  • uppstår i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig brottslig gärning
  • uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas
  • den försäkrade tillfogats när han varit påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel, såvida han inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan
  • kan ersättas av annan försäkring, såsom t.ex. kollektivavtalsgrundad trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

6. Försäkringsbelopp

Ersättning lämnas i form av överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Vid varje skadetillfälle är den sammanlagda ersättningen för dessa moment begränsad till 1.000.000 sek, även om flera personer som omfattas av försäkringen skadas.

6.1 Överfallsersättning

Ersättning lämnas vid misshandel som medfört kroppsskada samt vid sexualbrott. Skada värderas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Försäkringsbeloppet är vid varje skadetillfälle 5 basbelopp.

6.2 Tandskadeersättning

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling i Sverige av tand eller tandprotes som skadas i munnen.

Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit inom 5 år från skadetillfället, och kostnaderna skall vara godkända av försäkringsgivaren innan behandling påbörjas.

Försäkringsbeloppet är vid varje skadetillfälle 5 basbelopp.

6.3 Invaliditetsersättning

Ersättningen ges för medicins invaliditet, varmed avses en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Invaliditetsgraden bestäms genom en av försäkringsbranschen gemensamt fastställd tabell.

Rätt till ersättning föreligger när den medicinska invaliditetsgraden fastställts, dock tidigast två år efter skadetillfället.

Föreligger en befintlig sjukdom eller annan kroppsskada som har medverkat till att följderna av överfallsskadan förvärrats, lämnas ersättning bara för de följder som direkt beror på överfallsskadan.

Försäkringsbeloppet är vid varje skadetillfälle 10 basbelopp.

6.4 Dödsfallsersättning

Om överfallsskadan leder till dödsfall lämnas ersättning med 1 basbelopp. Ersättningen betalas till dödsboet.

7. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

8. Skadevärderingsregler

Skada värderas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

9. Åtgärder i samband med skada

Skada som kan medföra ersättningskrav mot försäkringsgivaren ska anmälas så snart som möjligt.

Försäkringstagaren ska anmäla skadehändelsen till polisen och måste kunna uppvisa lagakraftvunnen dom eller, om gärningsmannen är okänd, en slutförd förundersökning från polisen.

10. Definitioner

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om all- män försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.