Olycksfallsförsäkring för boende och besökare

SVBB:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i punkt 9 Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

Boendeolycksfallsförsäkringen gäller för:

 • boende i försäkrad byggnad,
 • behöriga besökare till boende och
 • förtroendevalda för försäkrad byggnads förvaltning.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar i försäkrad byggnad och dess allmänna utrymmen.

Med byggnadens allmänna utrymmen avses allmänna förrådsutrymmen, gemensamhetslokaler, garage, tvättstuga och soprum för boende samt trapphus och entrétrappor.

Med byggnads allmänna utrymmen avses inte lägenhet, enskilda förråd, gym, spa, pool, gymnastikhall och de i fastighet uthyrda lokaler.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende och besökare till boende och förtroendevald genom olycksfall.

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommit genom olycksfall.

Med olycksfall menas en personskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt, genom en plötslig yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Sådan skada anses ha inträffat den dag olycksfallet skedde.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Ersättning lämnas inte för skada som:

 • ersätts enligt Fastighetsförsäkring (SVFF) eller annan försäkring
 • ersätts genom exempelvis lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) eller kollektivavtalsgrundand trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL, PSA) eller motsvarande försäkring utomlands
 • ersätts från annat håll enligt lag, författning eller konvention
 • ersätts av den allmänna försäkringskassan i Sverige. Om den försäkrade inte är ansluten till den allmänna försäkringskassan utges ersättning endast i den omfattning som om denne varit ansluten till den allmänna försäkringskassan i Sverige
 • de försäkrade tillfogar varandra
 • den försäkrade tillfogas då denne varit påverkad av berusnings-, sömn eller narkotiska medel såvida denne inte kan visa att samband saknas mellan påverkan och skadan
 • uppstår då den försäkrade utan skälig anledning utsätter sig för risken att skadas
 • uppstår i samband med att den försäkrade utför eller medverkar till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd.

Ersättning lämnas inte för:

 • hjälpmedel avsedda för idrottsutövning
 • permissionsresor i samband med sjukhusvård
 • andra besöksresor än besöksresor som har samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning
 • sveda och värk
 • förlorad arbetsinkomst
 • resor i samband med yrkesutövning.

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit genom:

 • smitta av bakterier eller virus
 • användning av medicinska preparat, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring
 • tandskada som uppkommit genom tuggning eller bitning

6. Försäkringsbelopp

Ersättningsskyldigheten enligt detta särskilda villkor är begränsad till 10 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet vid varje skadetillfälle samt högst 25 prisbasbelopp per försäkringsår. Vilket även gäller då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle.

Om flera skadelidande har rätt till ersättning för en skada som omfattas av försäkringen men försäkringsbeloppet inte är tillräckligt för att tillgodose allas anspråk, skall försäkringsersättningen beräknas i förhållande till varje skadelidandes berättigade anspråk.

7. Skadevärderingsregler

Skada ersätts enligt skadeståndsrättsliga regler.

8. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk. När skadebeloppet är lägre än 1 % av ett prisbasbeloppet lämnas ingen ersättning

9. Definitioner

Byggnad

Byggnad och sådan egendom som hör till byggnad enl. 2 kap. 2 § jordabalken och som lyder: “Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel."

Prisbasbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.