Miljöansvarsförsäkring för entreprenörer

SVMJ:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Allmänt försäkringsvillkor

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen.

Detta villkor reglerar skada, som den försäkrade i egenskap av byggentreprenör ansvarar för vid byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 11. ”Definitioner”.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven entreprenadverksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden och som avser där befintlig byggnad, anläggning eller annat objekt.

4. Vad försäkringen gäller för

4.1 Miljöpåverkan

Försäkringen gäller för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada enligt Miljöbalken som består i eller är en följd av:

 • förorening av eller annan inverkan på vattendrag, sjö, vattentäkt, annat vattenområde, grundvatten och mark, byggnad, anläggning eller anordning
 • förändring av grundvattennivån
 • rök, sot, damm, ånga, gas eller annan luftförorening
 • buller eller skakningar
 • värme, lukt eller ljus
 • annan liknande störning.

4.2 Markarbeten

Försäkringen gäller för sakskada och ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan bli ansvarig för enligt Miljöbalken om skadan orsakats genom markarbeten såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning eller grävning.

4.3 Samordningsansvar

Försäkringen gäller för den skadeståndsskyldighet som följer av samordningsansvaret enligt Arbetsmiljölagen och som den försäkrade övertagit från byggherren.

4.4 Kvalitetsansvar enligt plan- och bygglagen (PBL)

Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet, inklusive ansvar för ren förmögenhetsskada, som kan åläggas riksbehörig eller av byggnadsnämnd godkänd kvalitetsansvarig anställd hos försäkringstagaren.

5. Åtaganden

Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
 • ersätta det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att erlägga.

6. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte:

 • för skada som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre
 • för skada som den försäkrade åtagit sig att ersätta utöver AB 04 eller annan allmän bestämmelse utfärdad av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde
 • för skada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde vara känd av företags- eller driftledning
 • för skada som den försäkrade eller hans driftledning insåg eller borde ha insett att skulle komma att inträffa
 • böter, viten eller miljöskyddsavgifter
 • för skada som orsakats av eller beror på åsidosättande av föreskrift i lag eller tillståndsbeslut, såvida inte den försäkrade kan visa att driftledningen, då miljöstörningen ägde rum, varken haft eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet
 • för sådan atomskada som den försäkrade kan göras ansvarig för enligt atomansvarighetslagen eller motsvarande utländsk lagstiftning
 • för arbetsskada som drabbar försäkrads egna anställda
 • till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring. Försäkringen gäller dock om regressrätt föreligger mot den försäkrade.

7. Försäkringsbelopp

Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är begränsad till:

 • 10.000.000 kronor per skada och 20.000.000 kronor per försäkringsår för sak- och personskada, om inte annat anges i försäkringsbrevet
 • 2.000.000 kronor per försäkringsår vid ren förmögenhetsskada
 • 2.000.000 kronor per försäkringsår vid skada vållad av kvalitetsansvarig enligt PBL enligt punkt 4.4 ovan.

8. Självrisk

Självrisken är vid varje skada 10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,5 basbelopp och högst 10 basbelopp, såvida inte annat särskilt anges i försäkringsbrevet.

9. Säkerhetskrav

Arbetet ska anpassas till förhållandena på arbetsplatsen och till byggnader, anläggningar och annan egendom i grannskapet.

Den försäkrade ska tillse:

 • att av myndighet utfärdade bestämmelser efterlevs och att anvisningar följs
 • att de föreskrifter som meddelats av tillverkare, leverantörer, besiktningsmän eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada följs.

Vid sprängningsarbete och grundläggningsarbete ska förbesiktning (syneförrättning) ske av byggnader och anläggningar i grannskapet som ligger så nära arbetsplatsen att de enligt erfarenhet och branschpraxis löper risk att skadas.

Förbesiktningsprotokoll ska upprättas och förbesiktad egendom ska efter arbetets slutförande utan dröjsmål efterbesiktas.

Åsidosätts ovannämnda krav kan ersättningen nedsättas eller förvägras, om det inte kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits.

10. Räddningsplikt

När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa, ska den försäkrade efter förmåga hindra eller minska skadan.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

11. Definitioner

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Byggherre

Ägare eller brukare av fastighet för vars räkning arbete utförs.

Ren förmögenhetsskada

Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- eller sakskada.