Miljöansvarsförsäkring

SVMF:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Genom detta särskilda försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada p.g.a. störning från verksamhet som bedrivs på fastighet. Detta villkor gäller i anslutning till det allmänna villkoret för den Kombinerade Företagsförsäkringen, särskilt Ansvarsförsäkringen.

Kursiv stil anger att begreppet finns definierat under 10. Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft.

Ett skadeståndsanspråk ska anses framställt då den försäkrade första gången får ett ersättningskrav.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet till följd av person- och sakskada samt för ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan åläggas enligt Miljöbalken eller motsvarande lagstiftning i annat nordiskt land, och som baseras på störning från verksamhet som bedrivs på försäkrad fastighet.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Miljöansvarsförsäkringen gäller inte för:

 • skada i den mån ersättning skulle kunna utgå från allmän ansvarsförsäkring om sådan tecknats eller hade kunnat tecknas
 • skada som är en följd av sprängningsarbete eller övrigt arbete i mark eller grund, som t.ex. schaktning, pålning, packning eller spontning
 • skada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde varit känd av företagsledning eller arbetsledning hos försäkrad
 • sanering i skadeförebyggande syfte
 • ren förmögenhetsskada i form av minskning av värdet på eller inskränkning i framtida nyttjande av fastighet.

6. Åtagande

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan utfå av motpart eller annan
 • ersätta det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

7. Krav på dokumentation

Dokumentation i form av driftjournal, mät- och kontrollrapporter, tillbudsrapporter, besiktningsprotokoll och liknande handlingar ska bevaras och på försäkringsgivarens begäran kunna uppvisas när det kan vara av betydelse för att fastställa om skadeståndsskyldighet föreligger.

Om den försäkrade inte följt dessa bestämmelser och det kan antas vara till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats.

8. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är den högsta sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren betalar för skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader.

Försäkringsbeloppet är, om inte annat anges i försäkringsbrevet, 1.000.000 kronor. Detta belopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för Ansvarsförsäkringen som anges i försäkringsbrevet.

För samtliga miljöskador för vilka skadeståndskrav framställts under ett och samma försäkringsår begränsas åtagandet till ett försäkringsbelopp.

För flera skador, som från samma verksamhet orsakats av samma slags skadliga inverkan eller störning, oavsett under vilket år skadeståndskrav framställts (serieskada), är ersättningsskyldigheten begränsad till ett försäkringsbelopp. Ersättning lämnas inom det försäkringsbelopp, som gällde vid den tidpunkt då skadeståndskrav första gången framställdes.

9. Självrisk

Självrisken är 0,5 basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Endast en självrisk tillämpas vid miljöskador, som uppkommit av samma orsak (serieskada). Därvid tillämpas den självrisk som gällde då skadeståndskrav första gången framställdes.

10. Definitioner

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Försäkrade

Försäkrade i denna försäkring är:

 • försäkringstagaren
 • medförsäkrade företag enligt försäkringsbrevet