Kundolycksfallsförsäkring

SVKO:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta villkor gäller i anslutning till allmänna försäkringsvillkor för Kombinerad Företagsförsäkring. Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande.

1. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för personskada som drabbar kund vid olycksfall eller överfall inom försäkringsstället där den försäkrade verksamheten bedrivs även om försäkrad inte är skadeståndsskyldig.

Med olycksfall avses kroppsskada, som drabbar kunden ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Sådan skada anses ha inträffat den dag olycksfallet skedde.

Med överfall avses personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld från person som kund ofrivilligt kommit i kontakt med.

2. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för

  • personskada som omfattas av ansvarsförsäkringen i de allmänna försäkringsvillkoren
  • behandlingsskada, som orsakas patient
  • personskada som drabbat kund som varit påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, såvida det inte visas att samband saknas mellan denna påverkan och personskadan
  • personskada då kunden uppsåtligen åsamkat sig skadan.

3. Ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp för personskada är, om inte annat anges i försäkringsbrevet, 1 basbelopp per skada och 200 000 kr per försäkringsår.

4. Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk om skadebeloppet är högre än 500 kr.

5. Beräkning av ersättning

Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler.