Konsultansvarsförsäkring

SVKA:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Allmänt försäkringsvillkor

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 12. ”Definitioner”.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.

Med försäkrad avses försäkringstagaren och den som är medförsäkrad i försäkringsbrevet.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som upptäcks under försäkringstiden under förutsättning att försäkringsgivarens ansvar föreligger enligt nedan.

Om skadeståndskyldighet föreligger enligt avtal, omfattar försäkringen konsultens ansvar för skador som upptäcks inom tio år från den dag uppdraget slutförts eller annars upphört under förutsättning att försäkringen är i kraft vid upptäcktstillfället.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden och som avser där befintlig byggnad, anläggning eller annat objekt.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade till följd av sak- och personskada samt ren förmögenhetsskada som vållats genom fel i beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1 Omfattning

Försäkringen omfattar uteslutande rådgivande verksamhet av det slag som anges i försäkringsbrevet.

5.2 Åtaganden

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids
  • ersätta det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att betala enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.

6. Vad försäkringen inte gäller för

6.1 Gemensamma ekonomiska intressen

Försäkringen gäller inte för skada, som tillfogas delägare i den försäkrade rörelsen eller skada, som tillfogas företag i samma koncern eller skada, som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade.

6.2 Utfästelse, garanti

Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.

6.3 Kontraktsansvar

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade åtagit sig att ersätta i den mån åtagandet medför skadeståndsskyldighet utöver konsultbranschavtal eller annars gällande skadeståndsrätt.

6.4 Hyrd, lånad eller nyttjad egendom

Försäkringen gäller inte för skada på egendom om den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt, leasat, lånat eller nyttjat.

6.5 Projektering och utförande

Försäkringen gäller inte för ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av installation, entreprenad eller leverans av material.

Försäkringen gäller inte heller för skada som uppkommer vid mätning, markering, trädfällning, borrning, sprängning, grävning eller liknande åtgärd, även om åtagandet har samband med den rådgivande verksamheten.

6.6 Estetisk skada

Försäkringen gäller inte för skada som består i att objekt eller del därav ifråga om utformning, material m.m. erhållit ett ur utseendesynpunkt inte tilltalande utförande.

6.7 Försening

Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid.

6.8 Böter och kostnad för rättegång m.m.

Försäkringen gäller inte för böter, viten och straffskadestånd (punitive damage) och inte heller för kostnad för rättegång i den mån denna avser talan om straff.

6.9 Hävning

Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts.

6.10 Fastighetsvärdering

Försäkringen gäller inte för ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av fastighetsvärdering, såvida detta inte finns särskilt angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet.

6.11 Överlåtelsebesiktning

Försäkringen gäller inte för ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av överlåtelsebesiktning i samband med köp och försäljning av privatfastighet, såvida detta inte finns särskilt angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet.

6. 12 Tilläggsköp

Försäkringen gäller inte för krav avseende kostnad för kompletteringsköp till följd av fel i underlag som ligger till grund för ekonomiska bedömningar i samband med upphandling eller anbudsgivning.

7. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den högsta sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren betalar för skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemannna- och räddningskostnader.

Med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs av annan än försäkringsgivarens personal.

Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är begränsad till:

  • ett försäkringsbelopp för samtliga skador till följd av ett uppdrag
  • tre försäkringsbelopp för skador som uppkommer till följd av flera uppdrag och som upptäcks under ett och samma försäkringsår.

8. Säkerhetskrav

Dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner, bruksanvisningar, avtal, garantier och liknande handlingar ska förvaras på sådant sätt att de på försäkringsgivarens begäran kan uppvisas vid inträffad skada.

Om den försäkrade inte följt dessa bestämmelser och det kan antas vara till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats.

9. Åtgärder vid skada

9.1 Räddningsplikt

När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa, ska den försäkrade efter förmåga hindra eller minska skadan.

Den försäkrade ska vidare om någon annan är ersättningsskyldig, vidta nödvändiga åtgärder för att bevara försäkringsgivarens rätt mot denne.

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

9.2 Skadeanmälan

Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt.

Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning måste anmäla detta inom sex månader från det att någon framställt ett skadeståndskrav. Om så inte sker är försäkringsgivaren fritt från sina åtaganden enl. 5.2.

9.3 Utredning

Den försäkrade är skyldig att utan ersättning utföra de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan genomföras inom den försäkrades verksamhet.

I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal.

9.4 Förlikning

Om försäkringsgivaren så begär är den försäkrade skyldig att medverka till en förlikning med den skadelidande. Kommer en förlikning inte till stånd på grund av den försäkrades bristande medverkan upphör försäkringsgivarens åtaganden gentemot den försäkrade enligt 5.2. Det åligger försäkringsgivaren i sådant fall att skriftligen upplysa den försäkrade om tidpunkten för upphörandet.

Den försäkrade har inte rätt att utan försäkringsgivarens tillåtelse medge skadeståndskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade inte av försäkringsgivarens lämnade föreskrifter i skadeärendet är försäkringsgivaren – om inte kravet uppenbart var lagligen grundat – fritt från sina åtaganden enligt 5.2.

9.5 Polisutredning och rättegång

Har den försäkrade i sak som rör försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myndighet eller har denne i sådan sak instämts till domstol, ska denne omedelbart underrätta försäkringsgivaren om detta. Försäkringsgivaren har rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången nödvändiga anvisningar och instruktioner.

Om den försäkrade inte följer ovan angivna skyldigheter – och detta kan anses ha varit till men för försäkringsgivaren – kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot försäkringsgivaren och försäkringsgivaren är inte heller skyldig att ersätta rättegångs- eller skiljemannakostnader.

9.6 Bedrägliga uppgifter

Om den försäkrade genom svek uppger eller undanhåller något av betydelse för skadans bedömning, bortfaller rätten till ersättning.

10. Skadeersättningsregler

10.1 Skadeersättning

Försäkringsgivaren betalar ersättningsbara kostnader med avdrag för självrisk.

10.2 Räddningskostnad

Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen, lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.

10.3 Räntebestämmelser

Ersättning lämnas inte för räntekostnader som uppkommit på grund av den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som enligt detta villkor ankommer på honom.

11. Självrisk

Självrisken är vid varje skada 0,2 basbelopp, såvida inte annat särskilt anges i försäkringsbrevet.

En självrisk dras vid varje skada från de sammanlagda kostnader som omfattas av försäkringen. Varje fel i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar anses härvid som en skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar.

12. Definitioner

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Ren förmögenhetsskada

Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- eller sakskada.