Försäkring för ren förmögenhetsskada

SVFA:3

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 11. ”Definitioner”.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade).

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad under försäkringstiden och där skadan orsakats av handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag eller från och med den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet. Med handling förstås även underlåtenhet att handla, varvid den tidpunkt då skada senast av den försäkrade kunnat förebyggas anses som tidpunkt för underlåtenheten.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden om inte annat särskilt angivits i försäkringsbrevet.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av uppdrag i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1 Omfattning

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada:

 • enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler
 • enligt försäkrade avtal.

5.2 Åtagande

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
 • betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.

6. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för:

 • skada som tillfogats den försäkrade eller ägare, delägare och arbetstagare i den försäkrade verksamheten
 • böter, viten, straffskadestånd eller skatter och ej heller kostnad för rättegång i den mån denna avser talan om straff
 • skada som den försäkrade eller någon för vilken han svarar, genom särskilt avtal åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt, och inte heller för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti
 • skada som orsakats med uppsåt eller grov vårdslöshet
 • skada som består i eller är en följd av kursförändring på finansiella instrument, annat än då skada uppstår till följd av att den försäkrade genom fel eller försummelse underlåtit utföra uppdrag från kund att vid viss tidpunkt företa köp eller försäljning av finansiella instrument eller att bevaka viss tidsfrist
 • skada på egendom som den försäkrade, eller för hans räkning annan person, hyrt eller leasat
 • skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid eller att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts
 • sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av fastighetsvärdering, såvida inte detta finns särskilt angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet
 • skada som orsakats genom patentintrång, varumärkesintrång, intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt
 • skada som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett skulle medföra skadeståndskrav
 • miljöskada och inte heller för sanerings- och återställandekostnader i samband därmed
 • juridisk rådgivning, såvida inte detta finns särskilt angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet
 • skada baserad på lag (1992:1528) om offentlig upphandling.

7. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den högsta sammanlagda ersättning per försäkringsår, som försäkringsgivaren betalar för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och skiljemannakostnader.

Flera skador som uppkommit av samma orsak anses som en skada även om de inträffat under olika försäkringsår.

8. Åtgärder vid skada

8.1 Räddningsplikt

När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan.

Den försäkrade ska vidare om någon annan är ersättningsskyldig, vidta nödvändiga åtgärder för att bevara försäkringsgivarens rätt mot denne. Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha utbetalats eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

8.2 Skadeanmälan

Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt.

Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning måste anmäla detta inom tolv månader från tidpunkten då den skadelidande framställt ett skadeståndskrav för vilket försäkringstagaren är berättigad till skydd enligt detta försäkringsavtal. Om så inte sker är försäkringsgivaren fritt från sina åtaganden enl. 5.2.

8.3 Utredning

Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan genomföras inom den försäkrades verksamhet.

I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos denne anställd personal.

8.4 Förlikning

Om försäkringsgivaren så begär är den försäkrade skyldig att medverka till en förlikning med den skadelidande. Kommer en förlikning inte till stånd på grund av den försäkrades bristande medverkan upphör försäkringsgivarens åtagande gentemot den försäkrade enligt 5.2. Det åligger försäkringsgivaren i sådant fall att skriftligen upplysa den försäkrade om tidpunkten för upphörandet.

Den försäkrade har inte rätt att utan försäkringsgivarens tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, god- känna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade inte av försäkringsgivaren lämnade föreskrifter i skadeärendet är försäkringsgivaren – om inte kravet uppenbart var lagligen grundat – fritt från sina åtaganden enligt 5.2.

8.5 Polisutredning och rättegång

Har den försäkrade i sak som rör försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myndighet eller har denne i sådan sak instämts till domstol, ska denne omedelbart underrätta försäkringsgivaren om detta. Försäkringsgivaren äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för rättegången nödvändiga anvisningar och instruktioner.

Om den försäkrade inte iakttar ovan angivna skyldigheter – och detta kan anses ha varit till men för försäkringsgivaren – kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot försäkringsgivaren och försäkringsgivaren är inte heller skyldig att ersätta rättegångs- eller skiljemannakostnader.

9. Skadeersättningsregler

Försäkringsgivaren betalar ersättningsbara skadekostnader med avdrag för självrisk.

Ersättning lämnas inte för räntekostnader som uppkommit på grund av den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som enligt detta villkor krävs av denne.

10. Självrisk

Självrisken är vid varje skada 20% av basbeloppet, såvida inte högre självrisk anges i försäkringsbrevet.

Självrisken ska vid varje skada dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, utredning, förhandling, rättegång och skiljemannaförfarande.

11. Definitioner

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Juridisk rådgivning

Med juridisk rådgivning avses rådgivning rörande innehåll och tillämpning av lagar och rättssystem, skatteregler, statliga och kommunala förordningar samt avtalsutformning.

Ren förmögenhetsskada

Med ren förmögenhetsskada avses ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada.