Försäkring för egendom på inhägnat område

SVIO:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

1. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in på inhägnat område, som uppfyller skyddskraven nedan:

 • genom inbrott, varmed avses att någon med våld bryter sig in på område
 • med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination, som åtkommits genom
  • rån
  • inbrott i lokal som uppfyller för lokalen aktuella krav på inbrottsskydd, elle
  • inbrott i bostad.

Försäkringen gäller även för stöld eller skadegörelse förövad av person som olovligen dröjt sig kvar på inhägnat område, och därefter med våld brutit sig ut eller tagit sig ut med nyckel, kod eller låskombination som åtkommits på ovan angivet sätt.

2. Krav på inhägnadsskydd

2.1 Omslutningsyta

Område utomhus där den försäkrade egen- domen förvaras skall vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg, grind, port m.m.), som i sin helhet ger ett efter förhållandena gott skydd mot inbrott och försvårar bortförandet av stöldgods.

2.2 Inhägnad

Inhägnad skall bestå av stängsel eller vägg och vara minst 2 meter högt, mätt från markplan eller annat ståplan, och ovanpå detta försett med minst två rader taggtråd om minst 0,2 meters höjd.

Inhägnaden skall anslutas så nära till marken att inkrypning under inhägnaden förhindras.

Inhägnadens fastsättningsanordningar såsom stolpar, stag mm ska monteras på insidan mot det skyddade området. Avståndet dem emellan får vara maximalt 3 meter, och de måste förankras i marken så att de inte kan lossas utan maskinell utrustning.

2.3 Stängsel och vägg

Exempel på godtagbart utförande är:

 • flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek som inte överstiger 50x50 mm,
 • vägg av trä minst 25 mm tjock, eller
 • vägg av stålplåt minst 1 mm tjock.

2.4 Grind, port och dörr

Grind, port och dörr skall fylla samma krav på skydd mot inbrott som inhägnaden i övrigt. Det innebär att grindar och dörrar ska vara av samma höjd som stängslet/väggen och vara upphängda med minst två gångjärn.

Grind, port och dörr skall vara låst med godkänd låsenhet eller godkänt hänglås klass 4. Vid låsning med instickslås ska låshus och slutbleck skyddas mot åverkan genom stålskoning. Beslag till hänglås skall ha minst samma motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset.

Vid gångjärnen skall finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind, port eller dörr i stängt läge. Spärranordningen fixeras genom svetsning eller liknande, så att de inte utan avsevärd svårighet kan demonteras.

Grind, port och dörr anses ej låst om nyckel, kod eller låskombination kvarlämnats i låset eller synligt på annan plats.

3. Påföljd vid åsidosättande av skyddskrav

Om inhägnat område vid inträffad skada inte uppfyller skyddskraven, görs ett avdrag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen helt utebli.

Försäkringen gäller dock i den utsträckning den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven hade uppfyllts.

4. Definitioner

Ord i kursiv stil förklaras under ”Definitioner” i slutet av fastighetsförsäkringen och den kombinerade företagsförsäkringen.