Försäkring för återkallelse av produkter

SVÅP:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Allmänt försäkringsvillkor

Genom detta försäkringsvillkor kan ersättning betalas för de kostnader som uppkommer till följd av att en produkt måste återkallas enligt bestämmelserna i produktsäkerhetslagen.

Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar avseende såväl vilka kostnader som ersätts som i vilka situationer försäkringen kan utnyttjas, enligt vad som närmare anges nedan.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 11. ”Definitioner”.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och övriga försäkrade enligt försäkringsbrevet.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadeärende som anmäls till försäkringsgivaren under den tid försäkringen är i kraft.

Om försäkringen upphör att gälla sedan skadeärende anmälts, gäller försäkringen under förutsättning att försäkrad fullföljer kampanj inom sex månader efter det att försäkringen upphörde att gälla.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för kampanj i hela världen utom i USA och Kanada.

4. Vad som är försäkrat

Försäkringen gäller för kampanj för i försäkringsbrevet angivna produkter och tjänster. Produkter och tjänster som tillkommer under försäkringsperioden, omfattas av försäkringen först efter godkännande av försäkringsgivaren.

Skulle tillkommande produkter eller tjänster medföra ökad risk förbehåller sig försäkringsgivaren rätten att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkor och premie avseende den ökade risken.

5. Vad försäkringen gäller för

5.1 Omfattning

Försäkringen gäller för kampanj som kan åläggas försäkrad enligt produktsäkerhetslagen eller motsvarande lagstiftning i annat land.

Försäkringen gäller även kampanj då försäkrads produkt i senare led kan bli föremål för kampanj som kan åläggas annan än försäkrad och kompensation för kostnaderna kan krävas av försäkrad enligt gällande rätt.

Försäkringen gäller dock inte för kampanj som föranleds av sådan omständighet som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde ha varit känd av den försäkrade eller hans driftledning.

5.2 Åtagande

Försäkringsgivaren ersätter nedan angivna skäliga och nödvändiga kostnader:

  • Kostnad för information riktad till köpare respektive innehavare av produkt respektive tjänst som berörs av kampanjen.
  • Transport- och fraktkostnad i samband med returfrakt, skrotning eller destruktion.
  • Kostnad för skrotning eller destruktion.

6. Vad försäkringen inte gäller för

6.1. Förutsebar risk för skada

Försäkringen gäller inte om försäkrad eller dennes driftsledning vid tillhandahållandet av den produkt eller tjänst, som kampanjen avser, insett eller borde ha insett att produkten eller tjänsten skulle medföra särskild risk för skada.

6.2 Sedvanlig provning och kontroll

Försäkringen gäller inte om försäkrad, med driftsledningens vetskap, underlåtit att genomföra för branschen sedvanlig provning och kontroll avseende den produkt eller tjänst som kampanjen avser, såvida inte den försäkrade kan göra sannolikt, att det hade varit nödvändigt att genomföra kampanjen även om erforderlig provning och kontroll genomförts.

6.3 Äldre produkter

Försäkringen gäller inte för kampanj avseende produkt respektive tjänst som vid skadeanmälan var äldre än tre år räknat från leveransdatum.

6.4 Viten och böter m.m

Försäkringen ersätter inte vite, böter, straffskadestånd (punitive damage) eller liknande sanktioner.

6.5 Levererad produkt

Försäkringen ersätter inte tillhandahållen produkt eller tjänst och inte heller kostnad för demontage av felaktig produkt och montage av felfri eller kostnad för rättelse av fel som skaderisken härrör från.

6.6 Följdskador

Försäkringen ersätter inte följdskador som t.ex. driftsavbrott, produktionsbortfall eller utebliven vinst.

7. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är det totala belopp som utöver avtalad självrisk kan betalas för samtliga skadeärenden som anmäls under den försäkringsperiod som anges i försäkringsbrevet.

8. Åtgärder vid skada

8.1 Räddningsplikt

Då försäkrad får kännedom om omständigheter som kan leda till ett skadeärende som kan omfattas av denna försäkring, är försäkrad skyldig att verka för att begränsa kostnader och avvärja att nya produkter eller tjänster med motsvarande fel sätts i omlopp.

Om annan part än försäkrad kan göras ersättningsskyldig ska försäkrad vidta erforderliga åtgärder för att bevara försäkringsgivarens rätt mot denne. Om försäkrad uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt enligt ovan, och detta varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats.

8.2 Skadeanmälan

När försäkrad får kännedom om omständigheter som kan leda till skadeärende ska detta anmälas till försäkringsgivaren utan dröjsmål. Ersättningskrav ska vidarebefordras till försäkringsgivaren snarast. Om ersättningskravet inte framförts inom 6 månader efter det att kampanjen avslutats, är försäkringsgivaren fri från ersättningsskyldighet.

8.3 Utredning

Försäkrad är skyldig att utan ersättning bistå med sakkunskap och medverka i de utredningar som är av betydelse för att bedöma ärendet och som kan göras inom försäkrads verksamhet.

8.4 Fullföljande av kampanj

Då försäkrad inlett kampanj ska denna fullföljas utan onödigt dröjsmål. Merkostnader som kan uppstå genom att kampanj onödigtvis försenas ersätts inte från försäkringen.

9. Skadeersättningsregler

9.1 Återkrav

I den mån ersättning utgivits för kostnader enligt punkt 5.2, övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att återkräva ersättning från den som kan hållas ansvarig för kostnaderna.

9.2 Räntekostnader

Ersättning lämnas inte för räntekostnad som uppkommer på grund av försäkrads dröjsmål att fullgöra vad som enligt detta villkor krävs av honom.

10. Självrisk

Självrisken anges i försäkringsbrevet och dras vid varje skadeärende från de sammanlagda kostnaderna enligt punkt 5.2.

11. Definitioner

Kampanj

De åtgärder som är nödvändiga och tillräckliga för att uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen eller motsvarande lagstiftning i annat land.

Skadeärende

Ärende som kan omfattas av denna försäkring. Ärenden som rör samma slags brist eller defekt hos samma slags produkter respektive tjänster betraktas som ett skadeärende även om kampanjen sker på olika platser.

Tjänst

Begreppet ”tjänst” enligt produktsäkerhetslagen.