Datakonsultansvar - ren förmögenhetsskada

SVDK:2

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade).

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller endast för skada som orsakats under försäkringstiden och som upptäcks inom två år efter det att felet eller försummelsen som föranlett skada begåtts.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden om inte annat särskilt angivits i försäkrings- brevet.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av den typ av uppdrag som anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar därvid det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.

Med ändring av punkt 6.9 i ansvarsdelen i den kombinerade företagsförsäkringen gäller försäkringen även för omhändertagen egendom bestående av kunders IT-system, mjuk- och hårdvara, media och källmaterial som nyttjats vid utförande av uppdrag för kunden.

5. Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för skada som:

  • tillfogats den försäkrade eller ägare, delägare och arbetstagare i den försäkrade verksamheten
  • försäkrad vid försäkringens tecknande ägde kännedom om
  • uppkommit pga att den försäkrade inte kontrollerat och dokumenterat att program, system och maskinvara är funktionsdugliga i beställarens verksamhet och att då upptäckta fel inte åtgärdats före leverans
  • den försäkrade eller någon för vilken han svarar, genom särskilt avtal åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt, och inte heller för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti
  • orsakats med uppsåt, grov vårdslöshet eller uppkommit i samband med straffbar gärning
  • är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid eller att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts.

6. Försäkringsbelopp

Ersättningsskyldigheten begränsas vid varje skadehändelse och försäkringsår till det belopp som anges i försäkringsbrevet.

7. Självrisk

Självrisken är, om inte annat anges i försäkringsbrevet, 1 basbelopp per skadehändelse.

Fler skador anses som en skada om de härrör från samma fel eller försummelse vid ett och samma uppdrag. Uppkommer fler skadeståndskrav till följd av samma handling ska samtliga krav betraktas som en skada.