Ansvarsförsäkring för omhändertagen egendom och nyckelförlust

SVAO:4

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta villkor gäller i anslutning till allmänna försäkringsvillkor för Kombinerad Företagsförsäkring.

Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 5. ”Definitioner”.

1. Vad försäkringen gäller för

1.1 Omhändertagen egendom

Med ändring av punkt 6.11 i Ansvarsförsäkringen i den kombinerade företagsförsäkringen gäller försäkringen för skada på egendom som den försäkrade eller annan person för hans räkning omhändertagit.

1.2 Låsbyte

Försäkringen ersätter låsbyte i samband med förlust av nyckel.

Vid förlust av nyckel ersätts skälig kostnad för ändring eller – om så erfordras – byte av lås i fastigheter inom Sverige i samband med att omhändertagen nyckel förkommit, under förutsättning att försäkringstagaren enligt lag eller avtal är skyldig att svara för sådan kostnad.

Förlust av nyckel ska polisanmälas, och kopia av polisanmälan ska inlämnas till försäkringsgivaren.

2. Vad försäkringen inte gäller för

Ansvarsförsäkringen gäller inte för skada på egendom, som den försäkrade eller annan för den försäkrades räkning:

  • hyr, leasar, lånar eller nyttjar
  • lyfter, transporterar eller förvarar.

Vid förlust av nyckel gäller ansvarsförsäkringen inte heller:

  • om nycklarna varit märkta med namn eller adress
  • om nycklarna lämnats kvar i låset
  • vid stöld ur olåst bil.

3. Försäkringsbelopp

Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är begränsad till 50 basbelopp vid varje skada och till 100 basbelopp per försäkringsår, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

4. Självrisk

Självrisken är vid varje skada 0,5 basbelopp, såvida inte annat anges i försäkringsbrevet.

5. Definitioner

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade.

Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.