Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet

SVAE:3

Ange sökord

Sökordet du anger markeras i villkorstexten nedan.

Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för den Kombinerade Företagsförsäkringen och ger ett allriskskydd för egendom på arbetsområde inklusive montagearbeten (Arbeten). Dessutom ger försäkringen skydd för Befintlig Egendom i direkt anslutning till arbetsområde (ROT) samt Hjälpmedel.

Försäkringen följer kraven på minimiomfattning enligt AF AMA, AB och ABT eller motsvarande branschavtal.

Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i 12. Definitioner.

1. Vem försäkringen gäller för

1.1 Arbeten

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes beställare om denne är byggherre samt vid montagearbeten för den slutliga beställaren.

Med Arbeten avses egendom och arbetsprestationer samt egendom av förbrukningskaraktär ingående i den försäkrades avtalade åtaganden. I Arbeten ingår även material och varor som byggherre tillhandahåller.

Försäkringen gäller även för försäkringstagarens underentreprenör i den omfattning försäkringstagaren enligt skriftligt avtal med denne åtagit sig att hålla försäkring.

1.2 Hjälpmedel

Försäkringen gäller för ägare till Hjälpmedel som inte är av förbrukningskaraktär och som erfordras för utförande av avtalat åtagande på arbetsområde.

Försäkringen gäller även Hjälpmedel som försäkringstagaren leasar, hyr, lånar eller har köpt enligt avbetalningskontrakt.

Försäkringen gäller även för försäkringstagarens beställare om denne är byggherre och Hjälpmedlet erfordras för att fullfölja det avtalade åtagandet.

1.3 Befintlig egendom (ROT)

Försäkringen gäller försäkringstagarens beställare eller byggherre tillhörig egendom inom eller i direkt anslutning till arbetsområde. Med befintlig egendom avses även egendom i direkt anslutning till arbetsområde tillhörig hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller fastighetsägare.

1.4 Montagearbeten

Försäkringen gäller för försäkringstagaren. Försäkringen gäller även för slutlig beställare av montaget, dock endast i den mån denne inte har rätt till ersättning genom försäkring som tecknats för egen räkning.

2. När försäkringen gäller

2.1 Allmänt

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen varit i kraft med nedan angivna begränsningar.

För Arbeten som utgör montageverksamhet gäller försäkringen under sammanlagt högst fyra veckor vid provbelastning, provkörning, provdrift, prestandaprov eller liknande.

2.2 Entreprenadtid

Under entreprenadtiden gäller försäkringen till dess entreprenaden eller del därav har avlämnats.

2.3 Garantitid

Allriskförsäkringen gäller efter avlämnande eller övertagande:

 • under avtalad garantitid, dock i högst fem år från garantitidens början, för skada som beror på fel i Arbeten och som upptäcks under garantitiden
 • i högst sex år från garantitidens början för skada, som uppkommer vid avhjälpande av fel i Arbeten.

2.4 Entreprenad i egen regi

Försäkringen gäller till dess att entreprenaden färdigställts eller dessförinnan tagits i bruk. Fördröjs färdigställandet eller ibruktagandet på grund av marknadsmässiga skäl gäller försäkringen under högst tre månader, räknat från den tidpunkt då färdigställandet eller ibruktagandet kunnat ske, om dessa skäl inte funnits.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller:

 • på arbetsområde som står till den försäkrades disposition för entreprenadens eller montagets utförande och som är beläget inom Norden
 • på tillfällig förvaringsplats inom Norden för material avsett att ingå i pågående entreprenad som omfattas av försäkringen. För Hjälpmedel gäller försäkringen även på annan plats inom Norden i samband med tillfällig förvaring, reparation eller service
 • under landtransport inom Norden till eller från arbetsområde samt under lastning och lossning i samband med sådan transport.

4. Försäkrat intresse

Försäkringen omfattar det lagliga intresse och endast sådan skada som består i att egendomens värde minskat eller gått förlorat. Försäkringen avser således inte förlust som beror på att egendomen inte kan användas under viss tid eller på beräknat sätt och inte heller förlust genom avbrott i verksamheten.

5. Försäkrad egendom och försäkringsbelopp

5.1 Allmänt

Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivna försäkringsbelopp när det gäller ArbetenBefintlig Egendom (ROT) och Hjälpmedel. I 5.3 nedan anges beloppsbegränsningar för övriga objekttyper och för Befintlig Egendom tillhörig hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller fastighetsägare.

Försäkringen gäller alltid på första risk (se 9.1 nedan).

För fortlöpande årsförsäkring gäller att försäkringsbeloppet skall motsvara det vid beräkningstillfället största kända Arbetet.

Försäkringen omfattar egendom som försäkrad äger eller försäkringstagaren enligt entreprenadavtal eller annat avtal är ersättningsskyldig för eller åtagit sig att försäkra.

5.2 Tilläggsavtal för vissa entreprenader och egendomskategorier

Försäkringen gäller för följande egendom endast om särskilt tilläggsavtal om försäkring finns:

 • Arbeten, i den mån arbetsåtagandet överstiger 800.000 kr, avseende petrokemisk industri, bro, viadukt, bergrum, tunnel, dammbyggnad, vattenkraftstation, atomkraftverk, hamnanläggning eller arbeten under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav
 • Hjälpmedel av typ mobilkran, tornsvängkran, grävschakt-, väg- och pålningsmaskin samt övriga motordrivna fordon och släpfordon till dessa, luftfartyg, luftkuddefarkoster, hydrokoptrar, skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk samt byggnadsverk under bogsering till sjöss.

5.3 Särskilda beloppsbegränsningar

Försäkringen gäller, om inte annat har angivits i försäkringsbrevet, för följande egendom upp till högst nedan angivna belopp:

 • arbetstagares egendom upp till 0,2 basbelopp för varje arbetstagare eller det högre belopp, som kan finnas angivet i respektive kollektivavtal exklusive pengar och värdehandlingar
 • pengar och värdehandlingar som tillhör försäkringstagaren
  • förvarade i låst värdeskåp enligt minst standard SS 3000 eller 3150 eller SS-EN 1143 upp till sammanlagt högst 1 basbelopp
  • vid rån och överfall upp till sammanlagt 2 basbelopp
 • ritningar, arkivalier och datamedia upp till sammanlagt högst 2 basbelopp.
 • befintlig egendom tillhörig hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller fastighetsägare intill högst 1 basbelopp per lägenhet eller lokal, dock maximalt intill totalt 10 basbelopp per skada eller händelse.

5.4 Värdeökning

Värdeökning genom investering, tilläggs- och ändringsarbeten samt indexändring ingår upp till sammanlagt högst 30 % av senast uppgivet försäkringsbelopp för Arbeten.

6. Försäkrade skadehändelser och begränsningar

6.1 Skador som ersätts

Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.

Försäkringen gäller endast för sådan skada som har direkt samband med utförande av avtalat åtagande.

Försäkringen gäller också för skälig merkostnad för forceringsåtgärder i samband med ersättningsbar skada. Sådana merkostnader ersätts dock endast under förutsättning att försäkringstagaren inte kan åberopa rätt till tidsförlängning enligt branschavtal eller motsvarande individuellt avtal.

6.2 Skador som inte ersätts

6.2.1 Generella undantag

Försäkringen gäller inte för skada:

 • som består i förslitning, förbrukning, korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning
 • som består i svamp, mögel, röta eller annan biologisk inverkan, såvida inte skadan är en direkt följd av en i övrigt ersättningsbar skada
 • genom svinn
 • genom stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. Försäkringen gäller dock för skada genom stöld eller annat tillgrepp om tidpunkten för brottet kan preciseras och om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och förhållanden i övrigt
 • av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering
 • vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med dammgenombrott i damm som inte utgör Arbeten.

6.2.2 Arbeten

Försäkringen gäller inte för kostnad för att åtgärda:

 • fel i material eller i utförd arbetsprestation
 • Arbeten, som är felaktiga pga ofullständiga eller felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

6.2.3 Hjälpmedel

Försäkringen gäller inte för skada:

 • på förbrukningsmaterial såsom t.ex. drivmedel, däck och slangar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor, larvband och transportband om inte skadan uppkommit genom brand eller inbrott
 • som inte är en följd av påvisbar yttre orsak
 • som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill hörande kylsystem.

6.2.4 Befintlig egendom

Försäkringen gäller inte utan särskilt tilläggsavtal för skada genom:

 • sprängning
 • pålning, spontning eller annat grundläggningsarbete.

7. Utvidgad allrisk; Ansvar för skada efter garantitiden

Försäkringsmomentet ingår om det anges särskilt i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller under försäkringstiden men efter garantitidens utgång för skada till följd av väsentligt fel i entreprenadarbeten pga. entreprenörens vårdslöshet.

Försäkringen ersätter skada som är fel i arbete som framträder och upptäcks under försäkringstiden. Fel i arbeten som utgör montageverksamhet ersätts inte.

Försäkringen täcker även skada som uppkommer vid avhjälpande av ersättningsbar skada under försutsättning att försäkringstagaren enligt tillämpligt branschavtal är skyldig att ersätta skadan.

8. Skadevärderingsregler

8.1 Arbeten, Verktyg och Befintlig Egendom

Vid skada värderas denna till kostnaden för att utan dröjsmål återställa egendomen på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material.

I skadekostnaden inräknas inte merkostnad som föranleds av reparation på övertid eller som uppkommit därigenom att transport skett på annat sätt än med sedvanligt transportmedel.

I skadekostnaden räknas inte den värdeminskning som föremålet efter reparationen möjligen kan anses ha undergått genom skadan.

Utökas i samband med återställandet av skadan föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, skall vid värderingen skälig hänsyn tas till detta.

Om Hjälpmedel eller Befintlig Egendom minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet.

Återställs inte den skadade egendomen inom två år från tidpunkten för skadan och på samma plats, värderas skadan till skillnaden mellan egendomens dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan.

8.2 Ritningar, arkivalier och datamedia

Skada värderas till de normala kostnader, som inom två år från tidpunkten för skadan nedläggs för att återställa den förlust av för verksamheten nödvändig information som uppkommit genom skadan.

Med ritningar, arkivalier och datamedia avses endast sådana ritningar, register eller kartotek, som innehåller information, som med nödvändighet måste återskapas efter skada.

8.3 Pengar och värdehandlingar

Skadan värderas till de normala kostnader, som inom två år från tidpunkten för skadan nedläggs på återställande.

8.4 Arbetstagares egendom

Arbetstagares egendom, som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt kollektivavtal, värderas enligt kollektivavtalets regler. Arbetstagares egendom i övrigt värderas enligt arbetstagarens hemförsäkringsvillkor.

9. Åtkomst- och återställandekostnader

Vid ersättningsbar skada på Arbeten under entreprenad- och garantitid, vilken beror på något sådant fel som anges i punkt 6 ovan och som överstiger avtalad självrisk, ersätts även kostnad för lokalisering och friläggning av felet om det erfordras för att avhjälpa skadan. Även kostnad för återställande ersätts.

Kostnad för att avhjälpa själva felet ersätts inte.

Åtkomst- och återställandekostnader ersätts med maximalt 300.000 kr per skada eller händelse, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

10. Ersättningsregler

10.1 Allmänt

Försäkringen är inte avsedd att bereda den försäkrade någon vinst utan endast lämna ersättning för liden skada, även om försäkringsbeloppet är högre.

Försäkringen gäller på första risk, vilket innebär att uppkommen skada inklusive röjningskostnad ersätts upp till försäkringsbeloppet enligt skadevärderingsreglerna och med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt.

10.2 Räddnings-, röjnings- och forceringskostnader

Utöver försäkringsbeloppet för den skadade egendomen ersätts nödvändiga och skäliga räddnings- och röjningskostnader upp till maximalt 1,2 miljoner kronor.

Utöver försäkringsbeloppet ersätts också skäliga merkostnader som beror på forceringsåtgärder i samband med reparation av ersättningsbar skada. Ersättning lämnas med 10 % av skadekostnaden, dock högst 1,2 miljoner kronor.

10.3 Skada vid transport

Vid skada som inträffar under transport till eller från arbetsområde lämnas ersättning upp till försäkringsbeloppet för den skadade egendomen, dock högst med 400.000 kr per skada eller händelse och endast under förutsättning att försäkringstagaren står faran för egendomen och skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.

10.4 Vissa Hjälpmedel

För skada på Hjälpmedel befintliga på skepp, båtar, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk eller liknande är ersättningen begränsad till högst 400.000 kronor.

10.5 Låsändringar

Låsändringar till följd av att nyckel eller låskod förkommit ersätts med upp till 400.000 kronor. För ersättningsbar skada krävs att nyckel eller kod förvarats i godkänt värdeskåp hos försäkringstagaren eller dennes ombud och stulits i samband med inbrott eller förkommit vid rån.

11. Självrisker

Om inte annat anges i försäkringsbrevet är självrisken vid varje skadetillfälle 0,2 basbelopp.

Vid skada som beställaren ska ansvara för, är självrisken 1 basbelopp.

Vid flera skador som uppkommit av samma orsak vid samma tillfälle, eller som orsakats av samma defekt hos en eller flera produkter, utgår endast en självrisk - den som gällde då den första skadan inträffade.

12. Säkerhetsföreskrifter

12.1 Allmänt

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den som har att tillse att säkerhetsföreskrifterna följs.

De allmänna och särskilda föreskrifter inklusive påföljder, som gäller i de allmänna villkoren för den kombinerade företagsförsäkringen i syfte att förhindra och begränsa skada, gäller även denna försäkring.

12.2 Skyddsklass 2

Byggnads omslutningsyta (väggar, golv, tak, dörrar och fönster mm) skall, såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås- och reglingsanordningar, motsvara skyddsklass 2 enligt de allmänna villkoren för den kombinerade företagsförsäkringen.

12.3 Inhägnat område

Utöver föreskrifterna i de allmänna villkoren för den kombinerade företagsförsäkringen gäller följande för inhägnat område.

Området där den försäkrade egendomen förvaras ska vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg, grind, port el. dyl.), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvårar bortförande av stöldgods.

Inhägnaden ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m hög, varav de översta 0,20 m ska utgöras av minst två rader taggtråd.

Inhägnaden ska anslutas så nära till marken att inkrypning under inhägnaden förhindras.

Inhägnadens fastsättningsanordningar, stolpar, stag mm ska vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt.

Exempel på godtagbart utförande av stängsel och väggar är:

 • flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek ej överstigande 50 x 50 mm
 • vägg av trä, minst 25 mm tjock
 • vägg av stålplåt, minst 1 mm tjock.

12.4 Dörr, port och grind

Dörr, port och grind ska fylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan.

Vid gångjärnen ska finnas spärranordning, som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Dörr och port ska vara försedda med likvärdigt skydd.

Dörr, port och grind anses inte som låst om nyckel kvarlämnats i låset.

Dörr, port och grind ska vara låst med godkänd låsenhet. En godkänd låsenhet består av:

 • godkänt lås och godkänt slutbleck eller
 • godkänt hänglås med godkänt beslag.

Av de allmänna villkoren för den kombinerade företagsförsäkringen framgår vad som utgör ett godkänt lås i skyddsklass 2.

13. Definitioner

AB

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté.

ABT

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och intstallationsentreprenader utarbetade av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté.

Arbeten (objekttyp)

Egendom och arbetsprestationer samt egendom av förbrukningskaraktär ingående i den försäkrades avtalade åtaganden.

I Arbeten ingår även material och varor som byggherre tillhandahåller.

Till Arbeten räknas inte Befintlig Egendom som berörs av åtgärd för fullgörande av avtalat åtagande och inte heller Hjälpmedel.

Basbelopp

Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Befintlig Egendom (objekttyp)

Byggherren tillhörig egendom inom eller i direkt anslutning till arbetsområde.

Med Befintlig Egendom avses även egendom i direkt anslutning till Arbetsområde tillhörig hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller fastighetsägare.

Som Befintlig Egendom anses ej egendom som är att hänföra till objekttyperna Arbeten och Hjälpmedel.

Hjälpmedel (objekttyp)

Egendom som inte är av förbrukningskaraktär och som erfordras för utförande av avtalat åtagande på arbetsområde.

Montageverksamhet

Montage av mekanisk eller elektrisk utrustning som inte är avsedd för byggnads stadigvarande bruk.

Slutlig beställare

Den ägare eller brukare av anläggning för vars räkning entreprenad utförts.