Tjänstereseförsäkringens omfattning

Vårdkostnader

 • Vid akut sjukdom, skada och olycksfall
  -  Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Kostnader för akut läkar- och sjukhusvård, medicin, behandling och hjälpmedel - Vid sjukdom, max 1 år, Vid olycksfall, max 3 år

Sjuktransport

 • Kostnader för ambulanstransport och övriga sjukresor i samband med vård
  - Nödvändiga och skäliga kostnader

Hemtransport

 • Hemtransport av försäkrad och medförsäkrad
  - Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Hemtransport av avliden vid dödsfall, alternativ begravning på plats
  - Nödvändiga och skäliga kostnader

Alternativ vård

 • Kostnader för behandling hos legitimerad kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat
  - Nödvändiga och skäliga kostnader

Läkarintyg
 
 - Nödvändiga och skäliga kostnader

Merkostnader vid sjukhusvistelse
- 15.000 kr

Tandvård

 • Vid akut tandvård 
  - Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Vid tandvård pga. olycksfall 
  - Nödvändiga och skäliga kostnader

Ändrat förläggningssätt                                                             

 • Kostnader för kost, logi och hemresa vid förlängd resa till följd av sjukdom, skada eller olycksfall
  - Nödvändiga och skäliga kostnader, Maximalt 60 dagar

Skadade personliga tillhörigheter vid olycksfall
- 2000 kr                          

Tillkallelse

 • Kostnader för resa, kost och logi för nära anhörig till försäkrad som avlidit eller drabbats av allvarlig akut sjukdom, akut skada eller olycksfall
   - Nödvändiga och skäliga kostnader, Maximalt 2 anhöriga

Ledsagare 
- Nödvändiga och skäliga kostnader, Maximalt 60 dagar

Resor med särskilt transportmedel

 • Kostnader mellan hem och arbetsplats under läkningstiden efter ett olycksfall 
  - Nödvändiga och skäliga kostnader                           

Träning och omskolning

 • Kostnader för träning och rehabilitering för att den försäkrade ska kunna återuppta sitt arbete efter ett olycksfall
  - 25.000 kr

Konvalescensersättning

 • Vid minst 30 dagars hel sjukskrivning
  - 12.000 kr (2000 kr/månad)

Förändring av miljö

 • Kostnader för tekniska förändringar av arbetsplats och hemmiljö efter ett olycksfall
  - 25.000 kr

Hjälpmedel
- 10.000 kr

Ersättare

 • Kostnader för att finna en ersättare om den försäkrade avlider eller inte kan återuppta sitt arbete efter ett olycksfall
  - 25.000 kr

Sjukledsagare

 • Kostnader för sjukledsagare som uppstår i samband med att den försäkrade måste ledsagas till sjukhus eller vårdinrättning
  - Max 2 medresenärer

Reseavbrott

 • Ersättning lämnas för kostnader som uppstår i samband med att den försäkrade måste avbryta sin tjänsteresa pga. nödsituation
  - Nödvändiga och skäliga kostnader

Ersättningsperson, återupptagen resa eller återbetalning av resekostnad
- Nödvändiga och skäliga kostnader

Om den försäkrade tvingas avbryta sin tjänsteresa lämnas ersättning för

 • Utplacering av ersättningsperson
 • Återupptagen tjänsteresa efter avbrott
 • Outnyttjad resekostnad om ingen ersättare sänds ut eller om den försäkrade ej återupptar sin tjänsteresa
  - 50.000 kr

Försening allmänt färdmedel över 3 tim
-  5.000 kr

Missad avresa
- 30.000 kr

Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall samt sjukdom/smitta

 • Medicinsk invaliditet - Företaget väljer försäkringsbelopp
 • Ekonomisk invaliditet - Företaget väljer försäkringsbelopp
 • Dödsfall - Företaget väljer försäkringsbelopp
 • Hjälpmedel - 30.000 kr
 • Personlig lösegendom  - 80.000 kr (varav stöldbegärlig 30.000 kr)
 • Företagets egendom - 30.000 kr
 • Resehandlingar-  30.000 kr
 • Kontanter - 5.000 kr
 • Merkostnader i samband med egendomsskada - 5.000 kr

Bagageförsening

 • Vid utresa - 6.000 kr
  • Ytterligare ersättning efter 24 tim - 6.000 kr
 • Vid hemresa - 1.500 kr

Vid privat eller sakskada - 10.000.000 kr

För den försäkrade som privatperson - 250.000 kr

Akut krishjälp och krispsykologisk behandling

 • För den försäkrade och nära anhörig - 25.000 kr

Personskada vid överfall -  750.000 kr
Krigsskador -  Max 90 dagar

Evakuering

 • Kostnader för transport, kost och logi - 50.000 kr

Oförmåga att resa ut ur krigsdrabbat land/område

 • Kostnader för kost och logi - 50.000 kr

Kidnappning eller gisslantagning

 • Ersättning för psykiskt och fysiskt lidande - 225 000 kr (2 500 kr/dygn)
 • Transport, kost och logi för två nära anhöriga till land/område där den försäkrade befinner sig - 100 000 kr

Hem-, villa- bilförsäkring och för hyrt fordon i utlandet - 15.000 kr

Vid avbeställning eller ombokning av resa - 30.000 kr/biljett,  Max 150.000 kr/ skadetillfälle.

Allmän information

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för samtliga anställda, styrelsemedlemmar och verkställande direktör under tjänsteresa. Försäkringen kan utvidgas till att omfatta ytterligare kategorier. Om detta önskas vänligen kontakta Ålands Försäkringar AB.

De försäkrade ska vara bosatta i Norden och inskrivna i Nordisk allmän försäkringskassa, om inte annat avtalts och framgår av försäkringsbrevet.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid tjänsteresa, från det att den försäkrade lämnar bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen i bosättningslandet. Försäkringen upphör i och med återkomsten till någon av dessa platser. Resa mellan den försäkrades bostad och arbetsplats räknas inte som tjänsteresa.

Om den försäkrade avbryter sin tjänsteresa utan att återvända till sin ordinarie arbetsplats eller till bostaden, gäller försäkringen i maximalt 12 timmar efter reseavbrottet, om inte annat framgår av försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller även vid semester, då denna är i direkt anslutning till en tjänsteresa. Semesterperioden kan ej överstiga 30 dagar.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga ersättningsmoment förutom Rättsskydd (20 % av kostnaden, minimum 1 000 SEK).

Trygghet

Tjänstereseförsäkringen ger den anställde trygghet under resan. Blir den försäkrade sjuk eller skadad, ska Gouda Alarm kontaktas. Larmcentralen har öppet dygnet runt och kan vägleda den drabbade i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Gouda Alarms läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid på plats – allt för att den försäkrade ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

Omfattning

Försäkringens omfattning och högsta ersättningsbelopp framgår av täckningsöversikten ovan. Beloppen gäller per person/skadetillfälle. Vid skadereglering gäller fullständiga villkor, Tjänstereseförsäkring FLEX Business nr. 702.4

Gruppresor

Vid gruppresor bestående av fler försäkrade som deltar, ska föranmälan göras till Gouda om det sammanlagda försäkringsbeloppet för dödsfall överstiger 100 MSEK.

I händelse av skada

Vid akut skada som behöver omedelbar assistans ska anmälas till:

Gouda Alarm - Larmcentralen har öppet dygnet runt

A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 Köpenhamn, Danmark
Telefon: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda.dk 

Övriga skador ska anmälas till:

Gouda skadeavdelning

Gouda Reseförsäkring
Box 3031, 103 61 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 615 28 00
Fax: 08 641 84 80
E-post: businessclaims@gouda-rf.se

Skadeanmälan

Vid inträffad skada ska en skadeanmälan ifyllas och skickas till Gouda tillsammans med eventuella läkarintyg, kvitton, polisanmälan eller övriga underlag.

Skadeanmälningsblankett kan hämtas från www.gouda-rf.se eller rekvireras per telefon, 08 615 28 00.

Försäkringsgivare

Gouda Reseförsäkring
En del av Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial Org. nr: 516407-0384

Kortfattad beskrivning av momenten

Läkarvård

Ersättning lämnas för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransporter och övriga transporter för behandling och vård. Den försäkrade ska söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst.

Hemtransport

Vid behov av hemtransport ska Gouda Alarm kontaktas. Larmcentralen arrangerar hemtransport tillbaka till Sverige.

Olycksfall – Invaliditetsbelopp

Vid olycksfallsskada gäller samma förutsättningar som ovan, under Läkarvård. Försäkringen gäller för medicinsk eller ekonomisk invaliditet vid olycksfall/sjukdom/smitta som leder till bestående men och vid dödsfall på grund av olycksfall/sjukdom/smitta som drabbar den försäkrade under försäkringstiden. Invaliditet för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet, vilket framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr.

För försäkrad som fyllt 70 år gäller maximalt försäkringsbelopp 300 000 SEK vid invaliditet samt 100 000 SEK vid dödsfall. För personer under 18 år gäller maximalt försäkringsbelopp 50 000 SEK vid dödsfall.

Ansvarsskydd

Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson, om denne orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom, och den försäkrade blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan åtgärder vidtas.

Överfallsskydd

Försäkringen lämnar ersättning för personskada som den försärkade utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen.

Rättsskydd

Blir den försäkrade som privatperson involverad i en rättssak under resan, hjälper Gouda den försäkrade och täcker för kostnader som uppstår i samband med detta, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan åtgärder vidtas.

Krishjälp

Försäkringen täcker krispsykologisk behandling för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar, brott begångna mot den försäkrade och liknande händelser.

Egendomsskydd

Försäkringen gäller för lösegendom (bagage) som den försärkade äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk. Försäkringen gäller för skada på din lösegendom som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse, såsom till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån.