Kombinerad företagsförsäkring

Företagsförsäkringen är en paketlösning för verksamheten. I baspaketet ingår egendomsförsäkring,  avbrottsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Dessa försäkringar täcker de vanligaste riskerna för flertalet företag. Bekanta er också med tilläggsförsäkringarna, som kan kopplas på efter behov.

Läs vidare om våra tilläggsförsäkringar.

För egendom kan skydd för brand, inbrott och vattenskador tecknas. Skyddet kan kompletteras med en allriskförsäkring som täcker plötsliga och oförutsedda sakskador. Det är viktigt att den egendom man vill ha försäkrad omnämns i försäkringsbrevet med objekttyp eller liknande för att omfattas, såsom varor eller maskiner.

Egendomsförsäkring för varor och maskiner gäller alltid med sk första risk, vilket innebär att skador ersätts med skadekostnaden upp till försäkringsbeloppet utan tillämpning av underförsäkringsreglerna. Självrisken är normalt 0,2 basbelopp, men kan enkelt sänka premien genom att en högre självrisk väljs bland flera alternativa nivåer.

Det är viktigt att bekanta sig med de fullständiga villkoren, speciellt med undantagen och säkerhetsföreskrifterna.

Bland säkerhetsföreskrifterna bör du speciellt uppmärksamma rutinerna för säkerhetskopiering av datalagrad information, föreskrifterna om heta arbeten samt kraven på inbrottsskydd och hanteringen av pengar och värdehandlingar.

Äger man byggnader (eller annars har ansvar för dessa via ett förvaltningsuppdrag) skall dessa försäkras med en Fastighetsförsäkring. Även om lokalen hyrs kan ett behov av en försäkring föreligga, exempelvis för att det i hyresavtalet anges ett ansvar för glasrutor, skyltar och ibland byggnadens fasta installationer såsom värmepumpar och ventilationsanläggningar. 

Även byggnadens maskiner kan försäkras mot bland annat haverier och elfenomen. Här måste dock ett försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet, på samma sätt som för varor och maskiner.

Avbrottsförsäkringen täcker förlust av täckningsbidrag vid avbrott pga ersättningsgill sakskada. I princip handlar det om företagets fasta kostnader, dvs sådana kostnader som i motsats till rörliga kostnader kvarstår helt eller delvis trots att verksamheten stannar upp efter t.ex. en brandskada. Det kan röra sig om hyror, avskrivningar och vissa löner. Alternativt ersätts de merkostnader som är en följd av att man driver verksamheten vidare, exempelvis i andra lokaler.

En grundförutsättning är att det föreligger en ersättningsgill sakskada. Om man bara tecknat en brandförsäkring utges ingen avbrottsersättning efter en vattenskada. Avbrottsförsäkringen ersätter dock även skada som beror på oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. Se även tilläggsförsäkringar för Epidemiavbrott, Beroendeskapsavbrott och Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga.

Avbrottsförsäkringens maximala försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet, och utgör normalt företagets årslönesumma x 3. Vid vissa skadehändelser gäller särskilda ersättningsbegränsningar, som framgår av försäkringsvillkoren. Avbrottsersättning utgår längst under den valda ansvarstiden, som normalt är 12 månader, efter avdrag för karenstiden, som man kan säga utgör avbrottsförsäkringens självrisk. Du kan välja längre ansvarstider, och karenstiden kan vara 1, 3 eller 7 dygn. 

Rättsskyddsförsäkringen täcker rättegångs- och ombudskostnader vid tvistemål och skattemål som har samband med den försäkrade verksamheten. För att tvisten skall vara ersättningsgill måste den kunna göras föremål för prövning i allmän domstol, fastighetsdomstol, miljödomstol, statens VA-nämnd eller motsvarande domstolar i Norden. Vi förbehåller oss rätten att godkänna valet av ombud, som skall vara juridiskt skolad och lämplig med hänsyn till platsen för tvisten och ärendets natur.

Till de viktigaste undantagen hör kostnader som har samband med brottmål eller misstanke om brott, patenträttsliga mål och arbetsrättsliga tvister. Inte heller ersätts försäkrads eget arbete eller verkställighetskostnader.

För att en tvist skall vara ersättningsgill måste rättsskyddsförsäkringen ha varit i kraft hos Ålands Försäkringar Ab eller annan försäkringsgivare utan avbrott i minst två år. Har försäkringen varit i kraft kortare tid måste även den omständighet som ligger till grund för tvisten ha inträffat under försäkringens giltighetstid.

Försäkringsbeloppet är 5 eller 10 basbelopp per skada eller händelse, och självrisken är 20 % av skadekostnaden, dock lägst 20 % av basbeloppet.

Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt för såväl person- som sakskada, och innefattar även ett skydd för skada som en levererad produkt orsakar, sk produktansvar. I vissa fall gäller även ett skydd för ren förmögenhetsskada, dvs skada som saknar samband med person- eller sakskada, men i de flesta fall är denna skadetyp undantagen. För ett sådant försäkringsskydd, se Försäkring för ren förmögenhetsskada och Konsultansvarsförsäkring.

Vid ett skadeståndskrav som överstiger självrisken åtar vi oss att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra din talan vid eventuell rättegång samt betala det eventuella skadeståndet.

Viktiga undantag gäller för skada på levererad produkt (att skilja från skada som denna produkt vållar någon annan), felaktigt utfört arbete, garantiåtagande samt för vite, böter och straffskadestånd.

Försäkringsbeloppet är normalt 10.000.000 kr, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Beloppet gäller per skada eller händelse, dock så att det maximala ersättningsansvaret för en försäkringsperiod är 20.000.000 kr. Vid vissa skadetyper gäller lägre försäkringsbelopp. Självrisken är normalt 0,2 basbelopp, om inte annat framgår av försäkringsbrevet.