Tilläggsförsäkringar

Beroende på vilken verksamhet företaget har, kan man komplettera grundskyddet med olika tilläggsförsäkringar.
Stora pusselbitar

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringarna kan kombineras med såväl den kombinerade företagsförsäkringen som fastighetsförsäkringen, och i de flesta fall kan man välja avvikande försäkringsbelopp och sänka premien genom att höja självrisken.

I försäkringsbrevet framgår den valda omfattningen.

Allrisk för entreprenadverksamhet

Allriskförsäkring för entreprenadarbeten, befintlig egendom (ROT) och hjälpmedel.

Ansvar för omhändertagen egendom och nyckelförlust

Ersättning lämnas för skada på egendom som den försäkrade eller annan person för hans räkning omhändertagit samt för låsbyte i samband med nyckelförlust.

Avbrott vid arbetsoförmåga

Täcker avbrottsskada i den försäkrade verksamheten till följd av arbetsoförmåga på grund av olycksfall, sjukdom eller dödsfall som inträffar under försäkringstiden och drabbar namngiven försäkrad person.

Ersättning betalas med ett på förhand fastställt belopp per dygn (dagersättning) efter karenstidens utgång och längst under ansvarstiden.

Cistern

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på cistern och innehåll i cistern.

Cyberförsäkring

Försäkringen skyddar din affärsverksamhet om någon gör intrång i ert nätverk. Vi hjälper ditt företag vid både databrott och dataläckage.

Datakonsultansvar

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av den typ av uppdrag som anges i försäkringsbrevet.

Epidemiavbrott

Täcker avbrottsskada då myndighet med stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Extrakostnad

Täcker extrakostnader till följd av ersättningsgill sakskada eller tillträdesförbud till den försäkrade verksamheten på grund av avspärrning av polis eller räddningstjänst, eller avbrott i tillförseln av el med mera.

 

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Ersätter skadeståndsskyldighet avseende person-och sakskada för ren förmögenhetsskada som uppkommer inom den försäkrade verksamheten.
Försäkringen gäller inte för skada till följd av försening, garanti eller hävning, och inte heller för miljöskada eller kursförändring på aktier med mera.

Förmögenhetsbrott

Täcker ekonomisk skada till följd av dataintrång eller av anställd begånget förmögenhetsbrott såsom förskingring eller bedrägeri. Undantag gäller bland annat för utredningskostnader, förlust av goodwill och svinn. Försäkringen gäller inte heller för skada orsakad av bolagets ägare eller om det är ett aktiebolag, person som innehar mer än 20 % av röstvärdet av aktierna.

Kollektiv olycksfall

Täcker olycksfallsskada, dvs. kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig, yttre händelse. Gäller för alla anställda, och ersätter nödvändiga och skäliga vårdkostnader, läkemedel, tandskador, resor och hjälpmedel.

Invaliditetsersättning vid såväl medicinsk som ekonomisk invaliditet.

Konsultansvar

En speciell ansvarsförsäkring för företag inom konsultbranschen, exempelvis ingenjörer och arkitekter, som täcker skadeståndskrav avseende både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

Kran- och trucklyft

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom, som försäkringstagaren lyfter och transporterar med egen truck, kran eller travers.

Kris

Täcker kristerapi för försäkringstagaren och anställda som råkar ut för, eller är närvarande vid, exempelvis rån, överfall, olycksfall eller brandskada.

Kundolycksfall

Kundolycksfallsförsäkringen är avsedd  för företag med mycket kundtillströmning i lokalerna, såsom till exempel restauranger och butiker.

Försäkringen täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringsstället, även om skadeståndsskyldighet inte föreligger.

Kyl- och frys

Försäkringen gäller för egendom som är varor i stationär kyl- eller frysenhet som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för skada genom temperaturförändring eller utströmmande köldmedium på grund av oförutsedd händelse.

Miljöansvar (fastighetsägare)

Försäkringen täcker skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada enligt Miljöbalken på grund av störningar från verksamheten som bedrivs på försäkrad fastighet.

Försäkringen omfattar såväl person- och sakskada som ren förmögenhetsskada. Den betalar också rättegångskostnader vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen.

Miljöansvar för entreprenörer

Utvidgat skydd för entreprenörer enligt Miljöbanken för person- och sakskada samt en ren förmögenhetsskada ingår upp till 2 000 000 SEK.

Objekt - special allrisk

Denna försäkring är en utvidgad allriskförsäkring för angiven egendom.

Oljeskada

Täcker skada på olja och egen eller annans egendom vid oförutsedd utströmning av olja ur cistern eller ledningsnät.

Olycksfall för boende och besökare

Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende och besökare till boende och förtroende vald genom olycksfall. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader som uppkommit genom olycksfall.

Provkollektions- och utställning

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysiskskada på eller förlust av försäkrade provkollektioner och utställningsföremål samt försäkrat montermaterial.

Tjänsteresa

Vid dödsfall och invaliditet. Kring denna försäkring samarbetar vi med Gouda Reseförsäkring.

VD / Styrelseansvar

Täcker skadeståndskrav som avser ren förmögenhetsskada riktad mot ledande befattningshavare hos försäkringstagaren, koncern- eller intressebolag,  om ansvar föreligger enligt ABL eller bolagsordningen. Täcker också juridisk rådgivning vid myndighetsutredning som kan leda till ersättningsbar ansvarsskada.
Försäkringen gäller dock inte för skada till följd av uppsåtliga brott, böter och viten eller krav som grundas på beslut om lön, arvode, bonus eller annan liknande förmån.

Verktyg

Försäkringen gäller för material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används av den försäkrade vid dennes utförande av reparationer, installationer, montage och andra arbeten.

Åtkomst och återställandekostnader

Försäkringen gäller för åtkomst- och återställandekostnader vid fel i vara, då varan levererats och felet upptäckts under försäkringstiden. Ersättning lämnas för oundvikliga och skäliga kostnader för lokalisering av felet, åtkomst och montering av repererad eller utbytt var, samt för kostnader som uppkommit genom reparation eller utbyte.

Överfall

Försäkringen ersätter personskada genom uppsåtligt våld om den försäkrade kan visa att han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige saknar betalningsförmåga eller är okänd. Den sammanlagda försäkringsersättningen är maximalt 1 000 000 SEK, lägre beloppsbegränsningar gäller för vissa ersättningar och framgår av villkoren.

Site by Strax