Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Täcker avbrottsskada till följd av dödfall eller arbetsoförmåga som drabbar i försäkringsbrevet angiven person. Arbetsoförmågan kan bero på olycksfall eller sjukdom,och måste vara av sådan att den berättigar till sjuklön enligt lag om allmän försäkring. Med avbrott avses sådan omsättningsminskning som medför att bidrag till de fasta kostnaderna bortfaller.

Site by Strax Online. Powered by Lemon!