Ansvarsförsäkring; fastighetsägare

Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt för såväl person- som sakskada, om skadan vållas av den försäkrade i dennes egenskap av ägare, brukare eller tomträttsinnehavare av fastighet. Försäkringen gäller både för verksamhets- och produktansvar, och täcker även med begränsade belopp ren förmögenhetsskada enligt personuppgiftslagen och miljöbalken.

Vid ett skadeståndskrav som överstiger självrisken åtar vi oss att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra din talan vid eventuell rättegång samt betala det eventuella skadeståndet.

Viktiga undantag gäller för skada på levererad produkt (att skilja från skada som denna produkt vållar någon annan), felaktigt utfört arbete, garantiåtagande samt för vite, böter och straffskadestånd.

Försäkringsbeloppet är normalt 10.000.000 kr, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Beloppet gäller per skada eller händelse, dock så att det maximala ersättningsansvaret för en försäkringsperiod är 20.000.000 kr. Självrisken är 0,2 basbelopp.

Fastighetsförsäkring SVFF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!