Avbrottsförsäkring; hyresförlust och extrakostnader

Avbrottsförsäkringen täcker hyresförlust och extrakostnader vid stillestånd pga ersättningsgill sakskada. Hyresförlusten motsvarar uteblivet täckningsbidrag i en uthyrningsverksamhet, och extrakostnaderna kan förorsakas av att man upprätthåller exempelvis kontorsverksamheten i andra lokaler under återuppbyggnadstiden.

En grundförutsättning är att det föreligger en ersättningsgill sakskada. Om du bara tecknat en brandförsäkring utges ingen avbrottsersättning efter en vattenskada. Avbrottsförsäkringen ersätter dock även skada som beror på oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme.

Avbrottsförsäkringens maximala försäkringsbelopp utgörs av det förlorade täckningsbidraget under ansvarstiden, som normalt är 12 månader, efter avdrag för självrisken, som är 0,2 basbelopp. Du kan också välja en ansvarstid på 24 månader.

Fastighetsförsäkring SVFF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!