Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkringen täcker rättegångs- och ombudskostnader vid tvistemål och skattemål som har samband med den försäkrade verksamheten. För att tvisten skall vara ersättningsgill måste den kunna göras föremål för prövning i allmän domstol, fastighetsdomstol, miljödomstol, statens VA-nämnd eller motsvarande domstolar i Norden. Vi förbehåller oss rätten att godkänna valet av ombud, som skall vara juridiskt skolad och lämplig med hänsyn till platsen för tvisten och ärendets natur.

Till de viktigaste undantagen hör kostnader som har samband med brottmål eller misstanke om brott, patenträttsliga mål och arbetsrättsliga tvister. Inte heller ersätts försäkrads eget arbete eller verkställighetskostnader.

För att en tvist skall vara ersättningsgill måste rättsskyddsförsäkringen ha varit i kraft hos Ålands Ömsesidiga eller annan försäkringsgivare utan avbrott i minst två år. Har försäkringen varit i kraft kortare tid måste även den omständighet som ligger till grund för tvisten ha inträffat under försäkringens giltighetstid.

Försäkringsbeloppet är 5 basbelopp per skada eller händelse, och självrisken är 20 % av skadekostnaden, dock lägst 20 % av basbeloppet.

Kombinerad företagsförsäkring SVKF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!