Ansvar

Ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsskyldighet enligt gällande rätt för såväl person- som sakskada, och innefattar även ett skydd för skada som en levererad produkt orsakar, sk produktansvar. I vissa fall gäller även ett skydd för ren förmögenhetsskada, dvs skada som saknar samband med person- eller sakskada, men i de flesta fall är denna skadetyp undantagen. För ett sådant försäkringsskydd, se Förmögenhetsansvar och Konsultansvar.

Vid ett skadeståndskrav som överstiger självrisken åtar vi oss att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra din talan vid eventuell rättegång samt betala det eventuella skadeståndet.

Viktiga undantag gäller för skada på levererad produkt (att skilja från skada som denna produkt vållar någon annan), felaktigt utfört arbete, garantiåtagande samt för vite, böter och straffskadestånd.

Försäkringsbeloppet är normalt 10.000.000 kr, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Beloppet gäller per skada eller händelse, dock så att det maximala ersättningsansvaret för en försäkringsperiod är 20.000.000 kr. Vid vissa skadetyper gäller lägre försäkringsbelopp. Självrisken är normalt 0,2 basbelopp, om inte annat framgår av försäkringsbrevet.

Kombinerad företagsförsäkring SVKF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!