Avbrott

Avbrottsförsäkringen täcker förlust av täckningsbidrag vid stillestånd pga ersättningsgill sakskada. I princip handlar det om företagets fasta kostnader, dvs sådana kostnader som i motsats till rörliga kostnader kvarstår helt eller delvis trots att verksamheten stannar upp efter t.ex. en brandskada. Det kan röra sig om hyror, avskrivningar och vissa löner. Alternativt ersätts de merkostnader som är en följd av att man driver verksamheten vidare, exempelvis i andra lokaler.

En grundförutsättning är att det föreligger en ersättningsgill sakskada. Om du bara tecknat en brandförsäkring utges ingen avbrottsersättning efter en vattenskada. Avbrottsförsäkringen ersätter dock även skada som beror på oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. För ersättning vid avbrott till följd av maskinskada krävs ett tillägg i form av Maskinavbrott. Se även beträffande tilläggsförsäkringar inom denna kategori Epidemiavbrott, Beroendeskapsavbrott och Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga.

Avbrottsförsäkringens maximala försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet, och utgör normalt företagets årslönesumma x 3. Vid vissa skadehändelser gäller särskilda ersättningsbegränsningar, som framgår av försäkringsvillkoren. Avbrottsersättning utgår längst under den valda ansvarstiden, som normalt är 12 månader, efter avdrag för karenstiden, som man kan säga utgör avbrottsförsäkringens självrisk. Du kan välja längre ansvarstider, och karenstiden kan vara 1, 3 eller 7 dygn. 

Kombinerad företagsförsäkring SVKF:2, villkor

Site by Strax Online. Powered by Lemon!